Thông báo

Thông báo phê duyệt đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2020.04.09

19/01/2021

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác định các nội dung cơ bản phục vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Mã số: TNMT.2020.04.09.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1116/QĐ-TCMT ngày 28 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới (đề tài giao trực tiếp Tổng cục Môi trường).

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác định các nội dung cơ bản phục vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2040.  

Mã số: TNMT.2020.04.09.

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Trần Trọng Anh Tuấn   

Tổ chức chủ trì: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học , Tổng cục Môi trường .

Thời gian thực hiện: từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 09 năm 2022.

2. Mục tiêu:

Đánh giá được kết quả thực hiện Chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xác định được các nội dung cơ bản phục vụ xây dựng Chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040.

3. Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện Chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Báo cáo nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các nội dung trọng tâm của Chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2040;

- Báo cáo tổng hợp đề tài;

- 02 bài báo.

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Tổng cục Môi trường là cơ quan thụ hưởng kết quả nghiên cứu để làm cơ sở xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030.

- Các Bộ, ngành liên quan đến triển khai Chiến lược, UBND cấp tỉnh, các Sở Tài nguyên và Môi trường là các cơ quan có ứng dụng nhiều nhất kết quả của đề tài để hoàn thiện các chính sách pháp luật và định hướng phát triển kinh tế xã hội bền vững:

+ Xác định các nguyên nhân chính làm mất đa dạng sinh học, qua đó giảm các áp lực trực tiếp tác động tới đa dạng sinh học, đặc biệt cần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn;

+ Giải quyết hợp lý xung đột giữa bảo tồn và phát triển, đặc biệt vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước ở những nơi có mức đa dạng sinh học cao;

 +Tăng cường bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học ở cả các mức độ hệ sinh thái, loài và nguồn gen. Hạn chế tiến tới chấm dứt khai thác và buôn bán trái phép và khai thác quá mức tài nguyên sinh vật, đặc biệt các loài quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng;

+Đẩy mạnh quản lý và kiểm soát rủi ro của sinh vật ngoại lai xâm hại, sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm của chúng tới môi trường và sức khoẻ của con người;

+ Đề xuất được các giải pháp lồng ghép công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong chiến lược kế hoạch các ngành, lĩnh vực liên quan. Định hướng cho các Bộ, ngành và địa phương có các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.