Thông báo

Thông báo phê duyệt đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2020.04.10

13/01/2021

Thông báo phê duyệt đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2020.04.10

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ phát thải các chất gây ô nhiễm không khí phục vụ dự báo và kiểm soát ô nhiễm không khí vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Mã số: TNMT.2020.04.10.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1664/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiêm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ phát thải các chất gây ô nhiễm không khí phục vụ dự báo và kiểm soát ô nhiễm không khí vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.  

Mã số: TNMT.2020.04.10.

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Hồ Quốc Bằng

Tổ chức chủ trì: Viện Môi trường và Tài Nguyên, ĐHQG TPHCM.

Thời gian thực hiện: từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 09 năm 2022.

2. Mục tiêu:

- Thống kê được các nguồn có tiềm năng phát thải cao đối với các chất gây ô nhiễm  như SO2, CO, NOx, PM10, PM2,5;

- Xây dựng bản đồ (ước lượng) phân bố phát thải các chất ô nhiễm không khí theo không gian.

3. Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo thống kê các nguồn thải khí (Giao thông. Xây dựng. Nhiệt điện. Dân sinh. v.v..) vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm các tỉnh/thành: Hà Nội. Hải Dương. Hưng Yên. Bắc Ninh và Vĩnh Phúc;

- Báo cáo phương pháp tính phát thải các chất gây ô nhiễm;

- Bản đồ số phân bố phát thải các chất SO2, CO, NOx, PM10, PM2.5 theo không gian có mỗi ô lưới là 3 x 3 km trên nền GIS;

- Báo cáo tổng hợp đề tài;

- 02 bài báo;

- 02 Thạc sỹ.

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Chuyển giao toàn bộ mô hình EMISENS (phần mềm sử dụng được) và Bộ phần mềm trên nền excel chứa cơ sở dữ liệu về ô nhiễm không khí cho Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc và Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu. Trong đó, file dữ liệu có công thức chuẩn, có thể cập nhật đầu vào sau 3-5 năm.

- Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở để Bộ Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch kiểm soát khí thải; quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và góp phần thực hiện các mục tiêu theo Quyết định số 985ª/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Trong đó quy định tại Chương trình 4, mục a là đến năm 2020 phải thực hiện nhiệm vụ: “Thực hiện việc kiểm kê khí thải bao gồm kiểm kê bụi PM10 và PM2.5” cho tỉnh/thành. Và quy định tại Chương trình 6, mục d là đến năm 2020 phải thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu. xây dựng mô hình đánh giá sự lan truyền ô nhiễm, mô hình xác định nguồn khí thải” cho các tỉnh/thành.