Thông báo

Thông báo phê duyệt đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2020.04.11

19/01/2021

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp.

Mã số: TNMT.2020.04.11.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1972/QĐBTNMT ngày 07 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiêm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp.  

Mã số: TNMT.2020.04.11.

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Nguyễn Việt Anh

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa họcvà Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng.

Thời gian thực hiện: từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 09 năm 2022.

2. Mục tiêu:

- Xác lập được cơ sở thực tiễn để xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Xây dựng được tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công, quy trình vận hành, giám sát, kiểm tra và đánh giá công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải, tích hợp được vào hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến kiểm soát ô nhiễm nước thải của cơ sở sản xuất và khu công nghiệp.

3. Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo cơ sở thực tiễn để xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp (được phân loại theo từng đối tượng), với các thông số kỹ thuật cụ thể;

- Tài liệu (dự thảo) Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công, quy trình vận hành, giám sát, kiểm tra và đánh giá công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải;

- Thiết kế sơ bộ thử nghiệm cho 01 khu công nghiệp và 01 cơ sở sản xuất công nghiệp;

- Báo cáo tổng hợp đề tài;

- 02 bài báo;

- 01 Thạc sỹ.

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Tổng cục Môi trường là đơn vị tiếp nhận sản phẩm nghiên cứu của Đề tài. Các đề xuất sửa đổi (nếu có) đối với Nghị định 40 và Thông tư 25 sẽ được chuyển Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra; Hướng dẫn kỹ thuật sẽ được chuyển giao cho Tổng cục Môi trường để ban hành hướng dẫn áp dụng.

- Hướng dẫn kỹ thuật được xây dựng và ban hành sẽ phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý Nhà nước về BVMT ở trung ương và các địa phương, cũng như giúp cho việc thực thi Nghị định 40/2019/NĐ-CP tại các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp.

- Hướng dẫn kỹ thuật cũng có thể được áp dụng cho thiết kế, xây dựng, vận hành các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do nước thải tại các Nhà máy xử lý nước thải tập trung ở các đô thị, các cơ sở kinh doanh dịch vụ.