Thông báo

Thông báo phê duyệt đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2020.562.08

08/03/2021

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì đặc tính sinh thái và cải thiện sinh kế cộng đồng tại một số khu Ramsar ở Việt Nam. Mã số: TNMT.2020.562.08.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1005/QĐ-TCMT ngày 20 tháng 8 năm 2020 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới (đề tài giao trực tiếp Tổng cục Môi trường).

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì đặc tính sinh thái và cải thiện sinh kế cộng đồng tại một số khu Ramsar ở Việt Nam.  

Mã số: TNMT.2020.562.08.

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Phạm Hạnh Nguyên.    

Tổ chức chủ trì: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường.

Thời gian thực hiện: từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 09 năm 2022.

2. Mục tiêu:

- Hệ thống hóa được đặc tính sinh thái đất ngập nước tại 09 khu Ramsar của Việt Nam;

- Đánh giá được đặc tính sinh thái đất ngập nước tại 02 khu Ramsar của Việt Nam: Ba Bể, Xuân Thủy theo hướng dẫn của Công ước Ramsar;

- Đề xuất được các giải pháp nhằm duy trì đặc tính sinh thái đất ngập nước và cải thiện sinh kế cộng đồng tại 02 khu Ramsar: Ba Bể, Xuân Thủy.

3. Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo tổng quan về đặc tính sinh thái đất ngập nước tại 09 khu Ramsar của Việt Nam;

- Báo cáo đánh giá đặc tính sinh thái đất ngập nước tại 02 khu Ramsar Ba Bể và Xuân Thủy theo hướng dẫn của Công ước Ramsar;

- Bộ dữ liệu về đặc tính sinh thái đất ngập nước của 02 khu Ramsar Ba Bể và Xuân Thủy;

- Báo cáo đề xuất giải pháp duy trì đặc tính sinh thái đất ngập nước và cải thiện sinh kế cộng đồng tại 02 khu Ramsar Ba Bể và Xuân Thủy;

- Báo cáo đề xuất chương trình điều tra tổng thể cho các khu Ramsar của Việt Nam;

- Báo cáo tổng hợp đề tài;

- 02 bài báo.

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ trực tiếp cho Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước, thực hiện vai trò, nghĩa vụ của thành viên Công ước Ramsar.

- Kết quả của đề tài là cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp duy trì đặc tính sinh thái, yêu cầu bắt buộc đối với các khu Ramsar, hoạt động này không chỉ có ý nghĩa cho công tác bảo tồn đất ngập nước mà còn mang lại lợi ích cho cộng đồng xung quanh các khu Ramsar. 

- Kết quả của đề tài góp phần quan trọng vào cách tiếp cận về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước tại Việt Nam. Đề tài được thực hiện từ các cơ quan quản lý, viện, trường học, do vậy đã góp phần nâng cao năng lực của các tổ chức này về hướng nghiên cứu bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước.