Thông báo

Thông báo phê duyệt đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2021.553.02

08/03/2021

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme xử lý chất thải rắn chế biến tôm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Mã số: TNMT.2021.553.02.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2827/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

Tên đề tài:  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme xử lý chất thải rắn chế biến tôm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

Mã số: TNMT.2021.553.02.

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Phí Quyết Tiến  

Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022.

2. Mục tiêu:

- Xây dựng được quy trình công nghệ xử lý, thu hồi triệt để protein từ chất thải rắn chế biến tôm bằng công nghệ enzyme nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất chitin chất lượng cao từ chất thải rắn chế biến tôm.

3. Sản phẩm dự kiến:

- Quy trình công nghệ, thu hồi protein bằng chế phẩm sinh học (Quy mô 300 kg nguyên liệu/ngày) ;

- Quy trình công nghệ, sản xuất chitin từ chất thải rắn chế biến tôm (Quy mô 100 kg nguyên liệu/ngày);

- Báo cáo đánh giá hiệu quả môi trường, tính toán hiệu quả kinh tế môi trường;

- Báo cáo tổng hợp đề tài;

- 02 bài báo;

- 01 Thạc sỹ.

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Đơn vị dự kiến tiếp nhận kết quả: Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Tổng cục môi trường: chuyển giao quy trình công nghệ cho xử lý thu hồi protein từ đầu, vỏ tôm đồng thời có thể tạo chitin đạt chất lượng tốt; từ đó đẩy mạnh ứng dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Áp dụng quy trình sản xuất chitin và protein tử phế liệu chế biến tôm giúp giảm chi phí sản xuất, tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn phế thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra các loại sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Hiệu quả kinh tế và môi trường mang lại từ kết quả nghiên cứu  sẽ thúc đẩy nhu cầu của các doanh nghiệp chế biến và sản xuất tôm, tạo ra chuỗi các sản phẩm tiềm năng trong chăn nuôi, tạo phân bón và chitin chất lượng cao sử dụng cho y dược.

- Góp phần thực hiện chương trình phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030, phát triển công nghệ để xử lý chất thải trong chế biến tôm, bước đầu tạo ra quy trình xử lý hiệu quả nguồn thải gây ô nhiễm và tạo ra các dạng sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, thúc đẩy áp dụng các kết quả nghiên cứu vòa trong thực tế sản xuất và đời sồng của người dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế, của xã hội đã được Đảng và Nhà nước đặt trọng tâm.