Thông báo

THÔNG BÁO PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 (TNMT.2021.04.05

05/03/2021

THÔNG BÁO PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 (TNMT.2021.04.05)

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để diễn toán dòng chảy phục vụ phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông, thử nghiệm ở lưu vực sông Hồng. Mã số: TNMT. 2021.04.05.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 3065/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2021 - 2025

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để diễn toán dòng chảy phục vụ phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông, thử nghiệm ở lưu vực sông Hồng.  

Mã số: TNMT. 2021.04.05.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Vân Anh. 

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022.

2. Mục tiêu:

1. Thiết lập được mô hình trí tuệ nhân tạo để diễn toán dòng chảy, phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông;

2. Xác lập được bộ chỉ số đánh giá hiệu quả và kiểm soát việc phân bổ nguồn nước;

3. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Hồng.

3. Sản phẩm dự kiến:

  1. Mô hình trí tuệ nhân tạo để diễn toán dòng chảy, phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông;
  2. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả và kiểm soát phân bổ nguồn nước từ mô hình trí tuệ nhân tạo (đầy đủ các yêu cầu số liệu đầu vào và cách xác định giá trị của từng chỉ số: Kinh tế, xã hội, môi trường...).
  3. Hướng dẫn sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo diễn toán dòng chảy, phân bố nguồn nước trên lưu vực sông và xác định các chỉ số đánh giá hiệu quả và kiểm soát phân bổ nguồn nước
  4. Kết quả áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Hồng
  5. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài
  6. Hỗ trợ đào tạo Thạc sỹ;
  7. 03 bài báo (01 quốc tế, 02 trong nước).

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Kết quả của nghiên cứu dự tính sẽ được chuyển giao cho Cục Quản lý tài nguyên nước để tham khảo trong nghiên cứu đánh giá các phương án phân bổ tài nguyên nước trên hệ thống sông Hồng. Kết quả của dự án cũng đưa ra được cơ sở khoa học trong việc nghiên cứu ứng dụng AI trong việc dự báo dòng chảy và hiệu quả phân bổ nguồn nước các lưu vực sông. Ngoài ra, bộ sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia và Viện Khoa học Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sử dụng.

- Tăng cường năng lực của đội ngũ nghiên cứu viên của các Viện nghiên cứu và Trường Đại học ở Việt Nam thông qua quá trình phát triển tất cả các nhiệm vụ của dự án và phối hợp chặt chẽ với nhóm nghiên cứu trong nước để tạo điều kiện chuyển giao kiến thức. Đặc biệt, các công cụ lập mô hình sẽ được thiết lập tại HUNRE và Cục Quản lý Tài nguyên Nước (DWRM) để tham khảo trong lập kế hoạch vận hành hệ thống liên hồ chứa đa mục tiêu trên lưu vực Sông Hồng và cho mục đích giáo dục và đào tạo. Theo cách này, đề xuất sẽ cho phép phát triển và nâng cao năng lực áp dụng các phương pháp tổng hợp và ra quyết định được sử dụng trong nghiên cứu này cho những cán bộ đang hoặc sẽ phụ trách lập kế hoạch phát triển chiến lược lưu vực sông và quản lý tài nguyên thiên nhiên là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của lưu vực sông Hồng.