Thông báo

Thông báo phê duyệt kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ mã số TNMT.2018.01.05

18/10/2021

Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1794/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ mã số TNMT.2018.01.05 như sau:

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Hội đồng khoa học công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ được thành lập kèm theo Quyết định số 1146/QĐBTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xác nhận kết quả sản phẩm đã thực hiện của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sau:

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất phương pháp tích hợp kết quả đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng, mã số TNMT.2018.01.05.

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tiến Cường. Xếp loại: Đạt  
 
Danh sách sản phẩm đã thực hiện được xác nhận của nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ được thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng đối với các sản phẩm được xác nhận tại Điều 1 và tài sản đã mua sắm bằng kinh phí thực hiện đã được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.    

Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính; Chánh văn phòng Bộ; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai; Chủ nhiệm nhiệm vụ; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.