Thông báo

Thông báo số 178/ TB-KHCN ngày 01 tháng 12 năm 2022 về Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023

02/12/2022

Thông báo số 178/ TB-KHCN ngày 01 tháng 12 năm 2022 về Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 2891/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 11 năm 2022 và Quyết định số 2867/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2022 (có Biên bản họp Hội đồng kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thành lập Bản đồ khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên dựa trên dữ liệu vệ tinh, dữ liệu địa lý - cảnh quan, mã số TNMT.2023.02.25

1.1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển Tên tổ chức: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Họ và tên cá nhân: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

1.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không.

2. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật về thu nhận, xử lý và thiết lập dữ liệu không gian cho thửa đất và tài sản gắn liền với đất theo mô hình 3D, mã số TNMT.2023.02.26

2.1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển Tên tổ chức: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Họ và tên cá nhân: ThS. Nguyễn Thị Thảo

2.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không.

2 3. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu giải pháp công nghệ kiểm tra, thẩm định chất lượng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, mã số TNMT.2023.04.08

3.1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển Tên tổ chức: Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ- Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Họ và tên cá nhân: ThS. Trần Anh Tuấn

3.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không.

4. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng thư viện phổ Georadar và nhận dạng tự động các đối tượng ngầm tầng nông sử dụng dữ liệu đo Radar xuyên đất; mã số: TNMT.2023.04.11

4.1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển Tên tổ chức: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Họ và tên cá nhân: ThS. Vũ Duy Tân

4.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Vụ Khoa học và Công nghệ. Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ (đề tài/dự án/đề án…).

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.