Thông báo

Thông báo số 186/ TB-KHCN ngày 06 tháng 12 năm 2022 về Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023

06/12/2022

 

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bô tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-BTNMT ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.04/21- 25.

Căn cứ Quyết định số 2460/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.02/21- 25.

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ (có Biên bản họp Hội đồng kèm theo) của Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 2867/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2022 và Quyết định số 2981/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 11 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý, giám sát và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám. Mã số TNMT.2023.02.35

1.1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển

Tên tổ chức: Trung tâm giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu, Cục Viễn thám quốc gia.

Họ và tên cá nhân: ThS. Lê Minh Huệ

1.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không.

          2. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và viễn thám phục vụ giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Mã số TNMT.2023.04.05

2.1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển

Tên tổ chức: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia

Họ và tên cá nhân: ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa

2.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không.

Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ và gửi qua Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ tại địa chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/NhiemVuKHCN/Lists/HoSoTuyenChon/ThucHien.aspx theo đúng thời gian quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT. Nếu quá thời hạn theo quy định, tổ chức cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.