Thông báo

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định nhiệm vụ KH&CN

20/07/2021

Căn cứ kết quả họp ngày 17 tháng 7 năm 2021 của các Tổ thẩm định nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021 thuộc chương trình TNMT.01/21-25 (Quyết định số 1283/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2021) đối với các đề tài sau:

1. Đề tài “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng cấu trúc chương trình đào tạo lĩnh vực môi trường tại các trường đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”, mã số TNMT.2021.01.20

Tổ chức chủ trìTrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Văn Doanh

2. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ phương pháp trong đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và đánh giá rủi ro môi trường”, Mã số TNMT.2021.01.21  

Tổ chức chủ trìTrường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà.

3. Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cập nhật các phương pháp tiên tiến ứng dụng trong quan trắc, dự báo chất lượng môi trường và đánh giá tác động của các chất ô nhiễm trong thành phần môi trường đến sức khỏe con người”, Mã số TNMT.2021.01.22

Tổ chức chủ trìTrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Bá Việt Anh.    

4. Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để tích hợp mô hình kinh tế tuần hoàn trong các hoạt động thiết kế hệ thống xử lý chất thải rắn”, Mã số TNMT.2021.01.23

Tổ chức chủ trìTrường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Lữ Phương.    

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT, gồm:

- Thuyết minh đã chỉnh sửa theo kết luận của Tổ thẩm định (biên bản kèm theo);

- Báo cáo hoàn thiện theo mẫu M32b;

- Các văn bản bổ sung theo yêu cầu của Tổ thẩm định (giấy xác nhận phối hợp; báo giá…).

Hồ sơ hoàn thiện gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 23 tháng 7 năm 2021 (5 ngày làm việc theo quy định)./.