Thông báo

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ TNMT.2022.03.07

21/10/2021

Căn cứ kết quả họp ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Tổ thẩm định nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 thuộc chương trình TNMT.03/21-25 (Quyết định số 1675/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 08 năm 2021) đối với đề tài sau:

Đề tài Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị lặn dưới nước không người lái phục vụ công tác quan trắc, đo đạc một số chỉ tiêu hóa lý của môi trường nước ven biển”, mã số TNMT.2022.03.07

Tổ chức chủ trì: Viện Cơ học;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Vũ Đức Thanh

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT, gồm:

- Thuyết minh đã chỉnh sửa theo kết luận của Tổ thẩm định (biên bản kèm theo);

 - Báo cáo hoàn thiện theo mẫu M32b;

 - Các văn bản bổ sung theo yêu cầu của Tổ thẩm định (giấy xác nhận phối hợp; báo giá…).

Hồ sơ hoàn thiện gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo./.