Thông báo

Thông Báo: Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mã số TNMT.2022.03.10

12/09/2021

Thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tg tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022. Bộ Tài Nguyên và Môi trường dự kiến sẽ tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp bộ cho đề tài "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn khoan biển tự nâng để phục vụ thi công khoan biển ở độ sâu đến 30m nước”, mã số TNMT.2022.03.10;

Chủ trì cuộc họp: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ;

Thời gian dự kiến: 8 giờ 30 phút ngày 17/09/2021;

Địa chỉ phòng họp: Họp trực tuyến: https://htt-khcn.monre.gov.vn/pvtntcuong;

Đơn vị tham gia tuyển chọn nhiệm vụ: Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Phạm Văn Tưởng.

I. Mục tiêu: 

1. Tổng quan được công nghệ chế tạo và sử dụng các loại giàn khoan biển nông trên biển.

2. Nghiên cứu, lựa chọn được cấu hình tối ưu cho loại giàn khoan tự nâng phục vụ nghiên cứu, điều tra khảo sát tài nguyên môi trường biển.

3. Thiết kế, chế tạo được giàn khoan biển tự nâng với độ sâu hoạt động đến 30m nước, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát tài nguyên môi trường biển.

II. Sản phẩm:

1. Báo cáo tổng quan về công nghệ chế tạo, đặc điểm hoạt động của các loại giàn khoan biển nông tự nâng trên thế giới và Việt Nam;

2.Báo cáo kết quả nghiên cứu, lựa chọn cấu hình tối ưu cho giàn khoan tự nâng hoạt động đến độ sâu 30m nước;

3. Bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật; thiết kế thi công của giàn khoan;

4. Tài liệu hướng dẫn chế tạo, lắp đặt; quy trình sử dụng, vận hành giàn khoan biển tự nâng;

5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; 

8. 01 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành;

9. Đào tạo 01 thạc sỹ.