Thông báo

Thông Báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.01/21-25

09/11/2021

Thực hiện Quyết định số 2161/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022. Bộ Tài Nguyên và Môi trường dự kiến sẽ tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp bộ cho đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam để xác định các phương pháp nghiên cứu Xã hội học Môi trường phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường”, mã số TNMT.2022.01.26;

Chủ trì cuộc họp: TS. Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ;

Thời gian dự kiến: 08 giờ 30 phút ngày 10/11/2021;

Địa chỉ phòng họp: Họp trực tuyến: https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong;

Đơn vị tham gia tuyển chọn nhiệm vụ: Trường ĐH Khoa học XH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Lan.

I. Mục tiêu: 

1. Xác lập được cơ sở khoa học, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế trong lồng ghép, tiếp cận phương pháp nghiên cứu Xã hội học Môi trường phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường; 

2. Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật lồng ghép cách tiếp cận Xã hội học Môi trường và vận dụng các phương pháp nghiên cứu Xã hội học phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường.

II. Sản phẩm:

1. Báo cáo cơ sở khoa học, cơ sở chính sách, cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế trong lồng ghép tiếp cận Xã hội học Môi trường và vận dụng phương pháp nghiên cứu Xã hội học phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường;

2. 04 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lồng ghép cách tiếp cận Xã hội học Môi trường và vận dụng phương pháp nghiên cứu Xã hội học trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường, bao gồm:

(1) Hướng dẫn kỹ thuật lồng ghép cách tiếp cận Xã hội học Môi trường trong tham vấn cộng đồng về tác động môi trường;

 (2) Hướng dẫn kỹ thuật lồng ghép cách tiếp cận Xã hội học Môi trường trong hòa giải xung đột môi trường;

(3) Hướng dẫn kỹ thuật vận dụng các phương pháp nghiên cứu Xã hội học phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường;
(4) Hướng dẫn kỹ thuật vận dụng các phương pháp nghiên cứu Xã hội học phục vụ công tác tái định cư, bình đẳng giới trong lĩnh vực môi trường, truyền thông môi trường;
 3. 03 hội thảo/tọa đàm khoa học (trực tiếp hoặc trực tuyến);

4. 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành;

5. Hỗ trợ đào tạo tối thiểu 1 học viên cao học.