Thông tin tuyên truyền

02 số chuyên đề về khoa học và Công nghệ năm 2021

15/12/2021 | 0

           Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

            Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 6 năm 2017 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;

            Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021 cho Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

            Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ thực hiện 2 số chuyên đề về khoa học và công nghệ năm 2021 với tổng số lượng là 72 bài; 40 tin; 50 ảnh và phát hành đến tất cả các đơn vị trong Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường; các Trường Đại học thuộc Bộ. 

             Các bài đăng trên tạp chí năm nay nhằm tuyên truyền, phản ánh, ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt chú trọng đến vấn đề phát triển kinh tế tuần hoàn; thích ứng với biến đổi khí hậu…  Giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong những năm gần đây đã được nghiệm thu được Bộ đánh giá cao về hàm lượng khoa học và giá trị thực tiễn. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền những công trình nghiên cứu bên ngoài nhưng có tính khoa học vận dụng tốt trong công tác bảo vệ TN&MT.