Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

17/11/2019 | 0
Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2815/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải văn bản tại đây: /Data/files/2815.pdf

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ

Thành Trung