Thông tin tuyên truyền

Thực hiện số chuyên đề về Khoa học và công nghệ định kỳ hàng năm trên tạp chí Tài nguyên và Môi trường

09/10/2020 | 0
Nhằm ghi nhận những kết quả của những người làm công tác nghiên cứu, quản lý khoa học trong ngành TN&MT trước yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng các yêu cầu thời đại của cuộc Cách mạng nghiệp 4.0, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt chủ trương thực hiện 02 số chuyên đề về KH&CN định kỳ hàng năm trên tạp chí Tài nguyên và Môi trường

            Ngày 9 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 2235/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt chủ trương thực hiện số chuyên đề về khoa học và công nghệ hàng năm trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường như sau:

            - Mục tiêu: Các số Tạp chí Tài nguyên và Môi trường chuyên đề giới thiệu những kết quả  nghiên cứu, quản lý khoa học trong ngành tài nguyên và môi trường trước yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

           - Số lượng: Định kỳ hàng năm xuất bản 02 số chuyên đề về khoa học công nghệ.

           - Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2020.

           - Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước: Nguồn sự nghiệp khoa học.

             Các số chuyên đề dự kiến sẽ được thực hiện theo dạng bài giới thiệu công trình nghiên cứu khoa học, học thuật; dạng bài chuyên sâu, có tính thực tiễn, lý luận cao; 

              Kế hoạch tuyên truyền được triển khai trên 2 số Tạp chí in (dạng chuyên đề); cập nhật trên trang www.tainguyenvamoitruong.vn và trang thông tin của Vụ Khoa học và Công nghệ là www.vukhcn.monre.gov.vn

              Việc tuyên truyền, thông tin, lý luận nhằm lan tỏa việc thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học, hoạt động quản lý nhà nước trọng tâm về tài nguyên và môi trường như: Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường; điều tra cơ bản; thanh tra, kiểm tra việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu./.