Thông tin tuyên truyền

Thực hiện số chuyên đề về khoa học và công nghệ năm 2020

03/11/2020 | 0

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký quyết định số 2450/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt nội dung, dự toán và đặt hàng cung cấp sự nghiệp công sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thực hiện số chuyên đề về khoa học và công nghệ trên tạp chí Tài nguyên và Môi trường năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu: Số tạp chí Tài nguyên và Môi trường chuyên đề giới thiệu những kết quả nghiên cứu, quản lý khoa học và công nghệ trong ngành tài nguyên và môi trường trước yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

2. Nội dung: 

- Giới thiệu những thành tưu, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của cá nhân, đơn vị của ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn 2015-2020.

- Phương hướng hoạt động, triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2021-2025 của ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, và kỷ nguyên số, thời đại công nghệ 4.0.

- Chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2020 và tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Số lượng: 

- Xuất bản 02 số chuyên đề về khoa học và công nghệ, bao gồm: 38 bài, 19 ảnh.

- In ấn và phát hành: 500 cuốn.

4. Thời gian thực hiện: Tháng 11 và tháng 12 năm 2020.