Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.03.01

16/07/2021 | 0
Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện 01 đề tài cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, mã số TNMT.2017.03.01. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH:

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, cụ thể như sau:

Tên đề tài: “Xác lập cơ sở khoa học xây dựng quy trình lập và maket chú giải bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc Việt Nam";

Mã số: TNMT.2017.03.01;

Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Trọng Tú;

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Kiểm định địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Xếp loại: Đạt.