Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.03.03

17/05/2021 | 0
Ngày 5 tháng 5 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện 02 đề tài cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, mã số TNMT.2017.03.03.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH:

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, cụ thể như sau:

- Tên đề tài: Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng quặng wolfram (sheelit) và khoáng sản đi kèm khối Sông Chảy, mã số TNMT.2017.03.03;

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. La Mai Sơn;

- Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Bản đồ Đia chất miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Xếp loại: Đạt.