Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2018.03.04

05/11/2021 | 0
Ngày 02 tháng 11 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, mã số TNMT.2018.03.04.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH:

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, cụ thể như sau:

- Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình GIS phục vụ dự báo biến động một số thành phần môi truờng do ảnh hưởng của hoạt động khai thác than; thử nghiệm tại một số khu vực tỉnh Quảng Ninh, mã số TNMT.2018.03.04;

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ðỗ Thị Phương Thảo;

- Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi truờng và Bản đồ Việt Nam;

- Xếp loại: Đạt.