Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

06/04/2021 | 0
Ngày 6 tháng 4 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 608/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện 02 đề tài cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, mã số TNMT.2017.03.02 và TNMT.2017.03.06, kết thúc năm 2020.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH:

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, cụ thể như sau:

(1) “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ để nhận dạng các đối tượng địa chất, xử lý kết hợp tài liệu địa vật lý và viễn thám”, mã số TNMT.2017.03.02;

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Văn Hùng;

Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Vật lý Đia chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Xếp loại: Đạt.

(2) “Nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phương pháp điện, điện từ, từ telua để điều tra, đánh giá khoáng sản. Thử nghiệm trên một số khu vực có triển vọng quặng ẩn sâu vùng Tây Bắc”, mã số TNMT.2017.03.06;

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trường Lưu;

Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Vật lý Đia chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Xếp loại: Đạt. 


Các tin liên quan