Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Đăng ký vào cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

29/09/2020 | 0
Triển khai thực hiện Quyết định số 1854/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường ban hành Tiêu chí lựa chọn, phân bậc chuyên gia thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trừờng

Triển khai thực hiện Quyết định số 1854/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường ban hành Tiêu chí lựa chọn, phân bậc chuyên gia thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trừờng.

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn hướng dẫn số 5373/BTNMT-KHCN về việc ăng ký vào cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các đơn vị thuộc Bộ, trong đó yêu cầu các đơn vị:

          1. Nghiên cứu, rà soát các tiêu chí lựa chọn, phân bậc chuyên gia thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Quyết định số 1854/QĐ-BTNMT (Quyết định gửi kèm theo Công văn).

 2. Hướng dẫn các cán bộ đủ tiêu chuẩn tại Quyết định số 1854/QĐ-BTNMT đăng ký vào cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ tại địa chỉ: http://khcn.monre.gov.vn/Pages/DangKyChuyenGia.aspx hoặc truy cập vào địa chỉ website http://khcn.monre.gov.vn , vào mục “Đăng ký chuyên gia”. Tài liệu hướng dẫn trình tự, các bước đăng ký cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ: http://khcn.monre.gov.vn/Documents/QLKHCN_HDSD_ChuyenGiaKHCN_DanhChoChuyenGia.docx. (tài liệu gửi kèm theo).

          3. Đối với các cá nhân đã đăng ký cơ sở dữ liệu chuyên gia, đề nghị truy cập vào website http://khcn.monre.gov.vn/Pages/LyLichChuyenGia.aspx, sử dụng địa chỉ email đã đăng ký, vào mục “cập nhật lý lịch chuyên gia” để cập nhật thông tin, bổ sung các hồ sơ năng lực theo yêu cầu.

          4. Tổng hợp danh sách các cán bộ đã đăng ký thành công vào cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ về Vụ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 5 và 30 tháng 11 hàng năm.