Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) lĩnh vực công nghệ thông tin

31/12/2020 | 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng 02 TCVN lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện nay, các hồ sơ đã được chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

02 TCVN lĩnh vực Công nghệ thông tin do Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng, cụ thể:

TCVN “Dịch vụ danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường - Phần 1: Mô hình chung”

TCVN “Dịch vụ danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường - Phần 2: Liên kết giao thức HTTP”

02 TCVN trên đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ và gửi xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thẩm tra hồ sơ của 02 Tiêu chuẩn quốc gia nêu trên, trên cơ sở rà soát ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và kết luận của Tổ thẩm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị đổi tên 02 TCVN như sau:

TCVN “Thông tin địa lý - Danh mục dữ liệu không gian - Mô hình chung” thay thế tên TCVN “Dịch vụ danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường - Phần 1: Mô hình chung”;

Thông tin địa lý - Danh mục dữ liệu không gian - Liên kết giao thức HTTP thay thế tên TCVN “Dịch vụ danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường - Phần 2: Liên kết giao

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi Công văn đề nghị thẩm định TCVN và gửi đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, bao gồm:

1. Quyết định số 3925/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2018;

2. Dự án xây dựng 02 TCVN;

3. Thuyết minh dự thảo 02 TCVN;

4. Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo 02 TCVN;

5. Dự thảo tiêu chuẩn và bản sao tài liệu gốc được sử dụng làm căn cứ để xây dựng dự thảo 02 TCVN;

6. Bản tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị;

7. Danh sách các đơn vị gửi ý kiến đóng góp.

8. Biên bản thẩm tra 02 TCVN.

9. Công văn số 170/BTNMT-KHCN ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có công văn trả lời Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thẩm định, trên cơ sở đó Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi Công văn đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố TCVN theo đúng quy định.

TTH.KHCN