Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Hội thảo khoa học: “Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị tại các tổ chức khoa học và công nghệ, các phòng thí nghiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”

25/12/2018 | 0
Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học: “Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị tại các tổ chức khoa học và công nghệ, các phòng thí nghiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Hội thảo đã bước đầu đánh giá được hiện trạng hiệu quả sử dụng các trang thiết bị tại các đơn vị và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư sử dụng các thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ trì Hội thảo, Ông Trần Bình Trọng - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đã nhận định rằng "Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, trong đó có tăng cường sơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức khoa học và công nghệ, các phòng thí nghiệm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để khoa học và công nghệ phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước".

                  Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ điều hành Hội thảo

Thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định Số 211/QĐ-BTNMT về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị quyết số 46/NQ - CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 1 tháng 11 năm 2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với nhiệm vụ trọng tâm đề ra là: “Tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của các tổ chức khoa học và công nghệ một cách đồng bộ phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật”.

Hội thảo trình bày 5 báo cáo tham luận của đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Viện Khoa học Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; báo cáo tổng thể của Vụ Khoa học và Công nghệ. Các báo cáo đã phản ảnh được hiện trạng hiệu quả sử dụng các trang thiết bị tại các đơn vị và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư sử dụng các thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, cũng nhìn nhận rằng việc phát triển hạ tầng phục vụ cho nghiên cứu, đặc biệt là đầu tư, sử dụng các thiết bị máy móc một các hiệu quả phục vụ cho nghiên cứu khoa học còn nhiều thách thức đặt ra.

Hội thảo đã tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề về đánh giá khách quan về hiện trạng đầu tư và sử dụng trang thiết bị tại các tổ chức khoa học, các phòng thí nghiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đưa ra nhận thức rõ về thuận lợi cũng như nhận định thẳng thắn về khó khăn cần đối mặt giải quyết trong việc đầu tư trang thiết bị để đảm bảo đầu tư hiệu quả và đáp ứng tốt yêu cầu công tác nghiên cứu khoa học; Đề xuất các giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng trang thiết bị cho các tổ chức khoa học và công nghệ các phòng thí nghiệm của các đơn vị thuộc bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học.

                                                                               Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu Bế mạc Hội thảo, Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao kết quả Hội thảo, Hội thảo đã đánh giá được hiện trạng ứng dụng và phát triển các thiết bị, đồng thời cũng đưa ra những khó khăn cần tháo gỡ trong giai đoạn tới, cũng như tầm quan trọng của việc đầu tư trang thiết bị cho các tổ chức khoa học và công nghệ. Các đơn vị cũng đề xuất được định hướng sử dụng và phát triển trang thiết bị hiệu quả trong thời gian tới. Ông Trần Bình Trọng gửi lời cảm ơn đến các Lãnh đạo và Chuyên viên của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT  cùng các cơ quan báo chí đã đến tham dự và đóng góp cho hội thảo thành công tốt đẹp.

                                                                                                                                                   TTH.KHCN             

 

 


Các tin liên quan