Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Hội thảo khoa học “Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường”

23/11/2018 | 0
Sáng ngày 23/11 Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường”. Tham gia Hội thảo có Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ TS. Trần Bình Trọng, TS. Trần Chí Thành, Chủ tịch Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo, công chức của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ban chủ toạ Hội thảo (Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, TS. Trần Bình trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; TS. Trần Chí Thành, Chủ tịch Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ)

          Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Thứ trưởng nhận định rằng năng lượng nguyên tử có vai trò quan trọng của trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thứ trưởng cũng khẳng định rằng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang thực hiện nghiêm túc Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ban hành Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 ngày 03/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

    Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo Hội thảo

      Thứ trưởng nhận định rằng, những Chiến lược, Quy hoạch và Đề án như Quyết định số 957/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 ngày 24/06/2010; Quyết đinh số 899/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020” ngày 10/06/2011; Quyết định số 265/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh” trong đó có nội dung “Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật và ứng dụng công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực y tế, nông nghiêp, công nghiêp và tài nguyên, môi trường” đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chỉ đạo và tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thực hiện Chiến lược Ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, dưới sư chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ trong những năm qua, công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng đặt ra yêu cầu trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung cụ thể mà Chiến lược, Quy hoạch giai đoạn tiếp theo.

       Thứ trưởng đã chỉ ra rằng “Ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để vượt qua được những khó khăn, trở ngại, để tăng cường và mở rộng nghiên cứu, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường nói riêng, việc trao đổi kết quả và hợp tác giữa các tổ chức và cá nhân liên quan có vai trò rất quan trọng”.

      Thứ trưởng đánh giá cao kết quả của Hội thảo và tin tưởng rằng kết quả của Hội thảo lần này sẽ góp phần tổng kết, đánh giá kết quả, thực trạng nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá để định hướng, xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu, phát triển, ứng dụng mới, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa các tổ chức, cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và quốc tế liên quan.

Thứ trưởng biểu dương Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân đã phối hợp trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ trình bày báo cáo “Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường”

      Hội thảo có 05 báo cáo tham luận  và 07 tài liệu báo cáo kèm theo, các tài liệu đã được đăng tải tại địa chỉ http://tailieuhoinghi.monre.gov.vn.