Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC " Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quóc gia, vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại

19/11/2021 | 0

Sự phát triển không ngừng của ngành đo đạc và bản đồ trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng mục tiêu cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ và hiệu quả các sản phẩm của đo đạc bản đồ và thông tin địa lý  phục vụ trực tiếp cho các  lĩnh vực trong ngành tài nguyên và môi trường nói riêng và các bộ ngành,địa phương và xã hội nói chung. Công nghê đo đạc bản đồ của Việt Nam đang bắt kịp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử.
Ở nước ta, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã sớm nhận thấy tầm quan trọng và những lợi ích to lớn từ dữ liệu không gian địa lý mang lại. Nhiều năm qua, các Bộ, ngành nói chung và ngành tài nguyên và môi trường nói riêng đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống dữ liệu không gian địa lý phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ đã quy định nội dung và một số nhiệm vụ cơ bản về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, bao gồm: xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện; chính sách, nguồn lực để xây dựng, phát triển; công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý; xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam.
Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc “Nghiên cứu ứng dụng phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại./.

 


Các tin liên quan