Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Cơ sở khoa học của việc quy định cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển”, mã số TNMT.2017.06.09

26/03/2021 | 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Cơ sở khoa học của việc quy định cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển”, mã số TNMT.2017.06.09. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Huyên

Thực hiện Quyết định số 448/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ, mã số TNMT.2017.06.09 "Cơ sở khoa học của việc quy định cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển”, mã số TNMT.2017.06.09. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Huyên do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện. Hội đồng họp ngày 25 tháng 03 năm 2021, đề tài xếp loại Đạt.

Đề tài  "Cơ sở khoa học của việc quy định cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển" được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1520/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 06 năm 2017. Thời gian thực hiện: tháng 7/2018 - tháng10/2020

Đề tài thực hiện 03 mục tiêu: (1) Có được cơ sở khoa học và thực tiễn hoạt động bồi thường, hỗ trợ đề xuất xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển; (2) Có được dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển..

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.