Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất áp dụng mô hình tổ chức quản lý nhà nước theo hệ thống ngành dọc đối với một số lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương”. Mã số TNMT.2017.10.04.

19/03/2021 | 0
Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất áp dụng mô hình tổ chức quản lý nhà nước theo hệ thống ngành dọc đối với một số lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương”. Mã số TNMT.2017.10.04. Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Huyền

Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất áp dụng mô hình tổ chức quản lý nhà nước theo hệ thống ngành dọc đối với một số lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương”. Mã số TNMT.2017.10.04. Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Huyền, tổ chức chủ trì Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được Bộ trưởng Bộ TN&MT ký Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ số 3063/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2020.

Kết quả đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo ngành dọc, mô hình quản lý theo vùng lãnh thổ, vùng sinh thái và quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Từ đó, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo ngành dọc đối với một số lĩnh vực về tài nguyên và môi trường, trong đó, nghiên cứu phạm vi quản lý theo địa phương, vùng lãnh thổ, vùng sinh thái, phục vụ việc kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý tài nguyên và môi trường, Đề tài “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước chuyên ngành theo hệ thống ngành dọc và đề xuất áp dụng, kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương” đã cung cấp cái nhìn đầy đủ nhất về các mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, trong đó đặt trọng tâm về nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước theo ngành dọc, để đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước của các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường, khắc phục những bất cập hiện nay như đã nêu ở trên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thống nhất và thông suốt trong quản lý nhà nước của một số lĩnh vực có tính đặc thù và nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, kinh tế, xã hội của đất nước.

TTH_KHCN