Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện

29/12/2020 | 0
Ngày 29 tháng 11 năm 2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện

Thực hiện Quyết định số số 2824/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện ngày 29 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Danh sách các nhiệm vu thường xuyên theo chức năng năm 2020 do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện như sau:

1. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thiết lập tài khoản đại dương và đề xuất nghiên cứu áp dụng cho Việt Nam.

2. Nghiên cứu, phát hiện các bất cập của chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài chính về đất đai (đặc biệt là giá đất) nhằm tạo động lực phát triển theo đúng quy luật của kinh tế thị trường.

3. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn của Việt Nam trong vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường (MBA) trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Nghiên cứu, cập nhật sáng kiến, cơ chế và chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới, định hướng cho nghiên cứu tiếp theo.

5. Nghiên cứu, cập nhật các sáng kiến quản trị tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản hiên đại trên thế giới. Đánh giá khả năng áp dụng của Việt Nam.

6. Nghiên cứu, cập nhật hệ thống các chỉ số đánh giá môi trường và phát triển bền vững trên thế giới. Đề xuất khả năng áp dụng cho Việt Nam

7. Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

8. Quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Viện trên trang thông tin điện tử; xây dựng và cập nhật Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

TTH.KHCN