Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2018.06.15. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Lê Tuấn

20/11/2021 | 0
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn tính toán, đánh giá lan truyền vật chất nạo vét khi nhận chìm ở vùng biển ven bờ bằng mô hình số trị; áp dụng thí điểm cho vùng biển ven bờ Hải Phòng. Mã số nhiệm vụ (nếu có): TNMT.2018.06.15

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn tính toán, đánh giá lan truyền vật chất nạo vét khi nhận chìm ở vùng biển ven bờ bằng mô hình số trị; áp dụng thí điểm cho vùng biển ven bờ Hải Phòng.

Lĩnh vực: Biển và Hải đảo. Mã số nhiệm vụ (nếu có): TNMT.2018.06.15;  Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Lê Tuấn

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia số: 2030/QĐ-BTNMT TNMT.2018.06.15 ngày 25/10/2021.

Thời gian: Bắt đầu: 09:00 20/11/2021

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 

Chủ trì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN

Sản phẩm gồm: Mô hình tính toán lan truyền vật chất nạo vét khi nhận chìm ; (ii) Dự thảo hướng dẫn quy trình tính toán lan truyền chất nạo vét khi nhận chìm ở biển bằng mô hình số trị; (iii) Báo cáo nghiên cứu áp dụng cho Hải phòng; (iv) Báo cáo tổng kết đề tài; 01 Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 12 (tháng 6/2021) “Quy trình ứng dụng mô hình số trị để tính toán nhận chìm chất nạo vét ở biển”. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học: đào tạo 01 thạc sỹ./.

Tin bài: Thành Trung