Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Họp lấy ý kiến đối với dự thảo khung chương trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 21-25

29/09/2020 | 0
Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về dự thảo khung chương trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 21-25

Tham dự cuộc họp có Thủ trưởng các Tổng cục, các Cục, các Viện nghiên cứu, Trung tâm, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, các Vụ chức năng.

Chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao tầm quan trọng của việc xây dựng Khung chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025, trong đó đã xác định được các trọng điểm nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn tới, đó là ưu tiên cho ứng dụng và phát triển công nghệ, để kết quả các nghiên cứu khoa học và công nghệ mang tính ứng dụng cao và hiệu quả mang lại rõ ràng trong giai đoạn mới, góp phần đưa ngành tài nguyên vả môi trường phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ trưởng chỉ đạo các vấn đề lưu ý trong việc xây dựng khung chương trình giai đoạn mới, đó là: Các Chương trình phải có sự phối hợp, thống nhất về các nội dung liên quan; Xác định trọng tâm, trọng điểm, đột phá; Tiến độ cấp kinh phí phải đảm bảo tính khả thi về thời gian theo Thuyết minh phê duyệt; Các cơ quan quản lý nhà nước cần phải xác định nội dung đặt hàng của Bộ, ra các kết quả cụ thể, dùng được ngay; Tăng cường công tác kiểm tra tiến độ hoạt động KH&CN hàng năm; Xác định nhiệm vụ theo số thứ tự ưu tiên đưa vào danh mục thực hiện chương trình.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo cuộc họp                                                              Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Vụ trưởng Vụ KH&CN, Ông Trần Bình Trọng báo cáo nội dung dự thảo 06 Khung chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 21-25:

1. Chương trình “Nghiên cứu khoa học phục vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.01/21-25;

2. Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.02/21-25;

3. Chương trình “Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, thiết kế chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và xử lý môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.03/21-25;

4. Chương trình "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số và chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025", mã số TNMT.04/21-25;

5. Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên tái tạo; tái chế, tái sử dụng rác thải hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam giai đoạn 2021-2025” mã số TNMT.05/21-25.

6. Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.06/21-25.

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Trần Bình Trọng báo cáo nội dung dự thảo Khung chương trình

Các Lãnh đạo đơn vị của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ cho ý kiến đối với dự thảo khung chương trình. Các ý kiến đều thống nhất với tính cấp thiết  xây dựng Khung chương trình trọng điểm KH&CN cấp Bộ giai đoạn 21-25.

Các Chuyên gia có ý kiến đối với Chương trình TNMT.03/21-25 về việc xác định trọng tâm thực hiện mục tiêu PTBV của Liên hợp quốc (7 mục tiêu), cần có nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc hoàn thiện và tích hợp đồng bộ các công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và xử lý môi trường (GS. Mai Trọng Nhuận). GS. TS. Trần Thục cho rằng, cần đặt trọng tâm là quản lý môi trường, đồng thời xác định mục tiêu là ứng dụng và phát triển, cần hài hoà giữa bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với BĐKH.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao quá trình xây dựng và đặt đầu bài, yêu cầu đối với các Khung chương trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 21-25, Thứ trưởng giao Vụ KH&CN, các tổ soạn thảo xây dựng Chương trình, các lãnh đạo các cơ quan QLNN nghiên cứu, đặt hàng cho các chương trình. Cần có ý kiến của tất cả thành viên TST cho từng chương trình tránh việc trùng lặp với Chương trình quốc gia, đề án/nhiệm vụ chuyên môn. Thứ trưởng nhấn mạnh, cần xác định các nhiệm vụ đi sâu vào ứng dụng công nghệ nhưng phải mang hàm lượng khoa học cao. Đối với sản phẩm cần xây dựng bộ giáo trình về môi trường (huy động nguồn lực 30% trong Bộ, 30% giáo sư cả nước; 30% doanh nghiệp).

TTH