Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Họp nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ, mã số TNMT.2018.09.06

09/01/2023 | 0
Ngày 9 tháng 01 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý về khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường”, Mã số: TNMT.2018.09.06. Hình thức họp trực tiếp tại phòng 1010 nhà A, trụ sở Bộ và trực tuyến.

Nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý về khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường”, Mã số: TNMT.2018.09.06 được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2779/ Đ-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2017, điều chỉnh tại các Quyết định số (điều chỉnh tại các Quyết định số 3047/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2020; Quyết định 736/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2021).

Nhiệm vụ đã hoàn thành các mục tiêu:

- Thu thập thông tin về hiện trạng quản lý hoạt động về khoa học và công nghệ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở đó phân tích đánh giá các thông tin về dữ liệu và nghiệp vụ trong công tác quản lý về khoa học và công nghệ làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu hoạt động khoa học và công nghệ từ trước đến nay.

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý về khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Ban hành quy chế quản lý cập nhật, khai thác dữ liệu về khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sản phẩm của nhiệm vụ đã hoàn thành theo đúng Quyết định phê duyệt, cụ thể:

- Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Hệ thống phần mềm quản lý về hoạt động khoac học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Quy chế quản lý hệ thống; cập nhật khai thác dữ liệu về khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Báo cáo kết quả đào tạo chuyển giao công nghệ;

- Báo cáo tổng hợp, tóm tắt nhiệm vụ.

Các sản phẩm cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hệ thống phần mềm quản lý về hoạt động khoac học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được ứng dụng tại Vụ Khoa học và Công nghệ.

Nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Quyết định số 3749/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2022. 

Hội đồng tổ chức họp vào 14h00 tại phòng 1010 nhà A, trụ sở Bộ TN&MT kết họp cùng hình thức họp trực tuyến.