Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) và hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ”

13/05/2019 | 0
Ngày 08 tháng 05 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 06/KH-BTNMT về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) và hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ”.

Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) và hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ” do Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Khoa học và Công nghệ) và Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia) tổ chức nhằm mục tiêu cung cấp thông tin qua mạng VinaREN cho các Viện, các Trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và xây dựng quy trình, phương thức, giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho việc tích hợp dữ liệu, khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Đây là Hội nghị trực tuyến đầu tiên trong hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, với quy mô bước đầu là 05 đầu cầu tại các đơn vị thuộc Bộ ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện các nội dung trong Chương trình phối hợp công tác số 1134/CTr-BKHCN-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2015 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 5 năm 2019 tai đầu cầu chính là Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 41A Đường Phú Diễn, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Các đầu cầu khác là Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Trường ĐH TN&MT TP.HCM, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội nghị trình bày 03 bài báo cáo tham luận như sau:

- Giới thiệu Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN);

- Hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn thông tin KH&CN trong hệ thống thông tin KH&CN;

  - Hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn tin trong các CDSL quốc tế về KH&CN.

Tài liệu hội nghị được đưa lên địa chỉ http://tailieuhoinghi.monre.gov.vn/

Tài liệu và các báo cáo tham luận tại Hội nghị:

/Data/files/06-kh-btnmt_Signed.pdf

/Data/files/1_%20gioithieu%20VinaREN.ppt

/Data/files/2_%20T%C3%80I-LI%E1%BB%86U-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-trac%E1%BB%A9u-sti.doc

/Data/files/3_%20Hdan%20khai%20thac%20TV.pptx

 

 

 

 


Các tin liên quan