Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 đối với đề tài: TNMT.2022.562.03 “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy định kỹ thuật thành lập bản đồ phông địa hóa theo hướng dẫn của Liên hiệp địa chất Quốc tế ”.

18/09/2021 | 0

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 đối với đề tài: TNMT.2022.562.03 “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy định kỹ thuật thành lập bản đồ phông địa hóa theo hướng dẫn của Liên hiệp địa chất Quốc tế ”.

Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả họp Hội đồng và đề nghị Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản rà soát, sửa chữa và hoàn thiện thuyết minh và dự toán của đề tài theo ý kiến Hội đồng.

Hồ sơ hoàn thiện đề tài nộp về Vụ Khoa học và Công nghệ (hồ sơ công việc và trên website: https://khcn.monre.gov.vn) trước 17h ngày 20 tháng 9 năm 2021 để thực hiện bước tiếp theo.

Vụ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài thực hiện theo đúng yêu cầu và thời hạn nêu trên.

Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ./.