Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2022 mã số TNMT.2022.01.33

25/01/2022 | 0
Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số QĐ 2575/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấnHội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022. Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí đề tài KH&CN cấp bộ "Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất quy định quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo địa chất tai biến, địa chất môi trường", mã số đề tài: TNMT.2022.01.33.

1. Thông tin chung:

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: Bắt đầu 8h30 phút; kết thúc 11h30.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong

Thành phần: Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số QĐ 2575/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021; Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Nội dung thẩm định: Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định.

2. Kết quả thẩm định: 

2.1. Về nội dung cần hoàn thiện về nội dung:

2.1.1. Về thuyết minh nhiệm vụ:

- Nội dung nghiên cứu và công việc thực hiện: Đề nghị biên tập lại nội dung nghiên cứu tương ứng với sản phẩm chính (05 nội dung): bỏ Tên nội dung 1, 9 (công việc thực hiện, có kinh phí); ghép nội dung (2) & (3) & (5). Cụ thể như sau:

+ Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo tai biến địa chất, địa chất môi trường;

+ Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về điều tra, quan trắc, cảnh báo tai biến địa chất, địa chất môi trường tại Việt Nam.

+ Nghiên cứu đề xuất nội dung quy định quản lý nhà nước về hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo tai biến địa chất, địa chất môi trường; nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách hiện nay và các vấn đề xã hội khác nhau đối với hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo tai biến địa chất, địa chất môi trường tại Việt Nam; (Luật, NĐ hướng dẫn).

+ Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất Danh mục quy định kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam cần sửa đổi, xây dựng mới quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo tai biến địa chất, địa chất môi trường;

+ Nghiên cứu đề xuất cấu trúc của CSDL phục vụ quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo tai biến quốc gia;

- Cách tiếp cận: Quản lý nhà nước kết hợp chiều ngang và chiều dọc đối với các trường hợp đa thiên tai và quản lý nhà nước về hoạt động điều tra, khảo sát về tai biến địa chất, địa chất môi trường;

- Cá nhân chủ nhiệm, thành viên tham dự

- Đơn vị tiếp nhận sản phẩm: Bổ sung Tổng cục phòng chống thiên tai; Sở TNMT Quảng Nam; Sơn La.

- Bổ sung tăng cường số lượng hội thảo về quy định quản lý nhà nước về hoạt động điều tra, khảo sát và quan trắc về tai biến địa chất, địa chất môi trường.

Tăng cường số lượng hội thảo về quy định quản lý nhà nước

Xem xét số lượng công của các thành viên nghiên cứu chính

- Đề nghị rà soát, sắp xếp lại các nội dung để đảm bảo ngắn gọn, khái quát được nội dung nghiên cứu, tránh trùng lặp; chỉnh sửa tên một số nội dung, công việc cho phù hợp với các vấn đề nêu trên.

- Xem xét bổ sung thêm 02 cuộc hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia và các địa phương có liên quan.

- Đề nghị làm rõ nguồn tài liệu dự kiến dịch, sản phẩm hình thành; làm rõ yêu cầu nội dung điều tra khảo sát; yêu cầu sản phẩm của chuyên gia quốc tế.

 2.1.2. Về dự toán nhiệm vụ:

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, sắp xếp công ứng với từng công việc cho phù hợp, cân đối lại số lượng công của các thành viên nghiên cứu chính trong đề tài để đảm bảo sự hợp lý đối với các thành viên chính, thành viên tham gia thực hiện các nội dung cho phù hợp và khả thi thực hiện.

2.2. Về tổng kinh phí cần thiết:  1.600 triệu đồng. Trong đó:

 - Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 1.600 triệu đồng.

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng.

3. Kiến nghị:

3.1. Phương thức thực hiện:  Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí ngân sách nhà nước khoán: 1244 triệu đồng.

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: 356 triệu đồng.