Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2022 mã số TNMT.2022.01.35

17/01/2022 | 0
Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số QĐ 2575/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấnHội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022. Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí đề tài KH&CN cấp bộ "Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng" Mã số đề tài: TNMT.2022.01.35.

1. Thông tin chung:

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: Bắt đầu 16h30 phút; kết thúc 18h30.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong1

Thành phần: Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số QĐ 2575/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021; Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Nội dung thẩm định: Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định.

2. Kết quả thẩm định: 

2.1. Về nội dung cần hoàn thiện về nội dung:

2.1.1. Về thuyết minh nhiệm vụ:

 - Phần tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước: Cần bổ sung phân tích cô đọng hơn, tập trung chính vào giải quyết ba vấn đề nội dung cốt lõi của đề tài, làm cơ sở cho việc đề xuất các nội dung nghiên cứu, đó là:

+ Kinh nghiệm quốc tế về công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất (DSĐC) và xây dựng công viên địa chất (CVĐC) có thể giúp khắc phục những bất cập hiện hữu về công tác này ở Việt Nam;

+ Kinh nghiệm quốc tế về công tác quản lý DSĐC/CVĐC liên quan các vấn đề về các bộ luật, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động điều tra/đánh giá, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, vai trò tham gia quản lý của cộng đồng địa phương;

+ Kiến nghị điều chỉnh các quy trình, quy phạm kỹ thuật trong công tác điều tra, đánh giá giá trị DSĐC trong quá trình xây dựng CVĐC theo các cấp độ (cấp tỉnh/liên tỉnh, cấp quốc gia, cấp quốc tế) trên cơ sở kết quả phân tích tính phù hợp và hiệu quả từ kinh nghiệm quốc tế. Đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung/các điều khoản của các bộ luật hiện hành, các văn bản pháp quy có liên quan, hoặc đề xuất xây dựng mới Luật Bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị DSĐC, CVĐC, nếu thấy có thể đủ điều kiện.

- Đề nghị rà soát, sắp xếp lại các nội dung để đảm bảo ngắn gọn, khái quát được nội dung nghiên cứu, tránh trùng lặp; chỉnh sửa tên một số nội dung, công việc cho phù hợp với các vấn đề nêu trên.

- Xem xét bổ sung thêm 02 cuộc hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia và các địa phương có liên quan.

- Đề nghị làm rõ nguồn tài liệu dự kiến dịch, sản phẩm hình thành; làm rõ yêu cầu nội dung điều tra khảo sát; yêu cầu sản phẩm của chuyên gia quốc tế.

2.1.2. Về dự toán nhiệm vụ:

- Đề nghị rà soát, điều chỉnh, sắp xếp công ứng với từng công việc cho phù hợp, cân đối lại ngày công giữa các nội dung, công việc để xây dựng bảng dự toán; rà soát lại số công của hạng mục xây dựng thuyết minh và xây dựng báo cáo tổng hợp.

- Rà soát lại số lượng công của đề tài để đảm bảo sự hợp lý đối với các thành viên chính, thành viên tham gia thực hiện các nội dung có mức độ nghiên cứu mới và khó; bổ sung thuyết minh, giải trình rõ hơn các nội dung, công việc có tính kế thừa, làm mới để xác định số lượng công tại mỗi công việc, nôi dung nghiên cứu ... Từ đó chỉnh sửa lại dự toán công lao động khoa học cho phù hợp và khả thi thực hiện.

2.2. Về tổng kinh phí cần thiết:  1.600 triệu đồng. Trong đó:

 - Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 1.600 triệu đồng.

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng.

3. Kiến nghị:

3.1. Phương thức thực hiện:  Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí ngân sách nhà nước khoán: 752 triệu đồng.

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: 848 triệu đồng.