Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2022 mã số TNMT.2022.02.19

20/09/2021 | 0
Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện  Quyết định số 1673/QĐ-BTNMT ngày 26/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022. Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung và dự kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 “Nghiên cứu lựa chọn, đề xuất một số địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ ở Việt Nam theo hướng dẫn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)”, mã số TNMT.2022.02.19.

1. Thông tin chung:

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: Bắt đầu 13h30 phút; kết thúc 16h00.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong

Thành phần: Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 1673/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021; Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Nội dung thẩm định: Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định.

2. Kết quả thẩm định: 

2.1. Về nội dung cần hoàn thiện về nội dung:

2.1.1. Về thuyết minh nhiệm vụ:

   - Đề nghị rà soát, sắp xếp lại các nội dung để đảm bảo ngắn gọn, khái quát được nội dung nghiên cứu, tránh trùng lặp (nội dung 2 và nội dung 3); cần rà soát để lồng ghép các hạng mục cùng nội dung nghiên cứu tương đồng với nội dung 2 (khoanh định lựa chọn khu vực nghiên cứu…) vào nội dung 3 (nghiên cứu điều tra chi tiết các địa điểm…), nội dung nghiên cứu chính của đề tài.

- Đề nghị thuyết minh cụ thể, làm rõ công tác điều tra khảo sát bổ sung xác định các vị trí chôn lấp chất thải phóng xạ theo tiêu chuẩn của IAEA và nêu rõ hơn mục tiêu, đối tượng, vị trí và số lượng, chủng loại lấy mẫu và phân tích bổ sung theo từng nội dung, công việc nghiên cứu sẽ phục vụ cho nội dung nghiên cứu nào? và kết qủa thực hiện sẽ phục vụ nội dung công việc nào của đề tài?

- Cần rà soát bổ sung các công việc của mỗi nội dung nghiên đảm bảo phù hợp, giải quyết được mục tiêu đề tài và khả thi, nhất là các hạng mục công việc đang có số công bằng nhau tại nội dung công việc 3.4; 3.5; 3.6; 3.8.

- Đề nghị ghi rõ địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung hội thảo phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài để làm căn cứ thẩm định dự toán.

2.1.2. Về dự toán nhiệm vụ:

- Đề nghị bổ sung biểu tổng hợp dự toán của đề tài bao gồm các nội dung và các hạng mục công việc thực hiện của đề tài.

- Rà soát lại số lượng số ngày công của các thành viên đề tài để đảm bảo sự hợp lý (chủ nhiệm đề tài 259; các thành viên chính 162 công/người; các thành viên 137 công/người) và khả thi trong quá trình thực hiện; rà soát lại số công của hạng mục xây dựng thuyết minh (45 công), nội dung 5 xây dựng báo cáo tổng hợp (73 công), là cao.

- Rà soát lại dự toán đối với nội dung 3.3 (nghiên cứu khảo sát đánh giá đặc điểm địa chất kiến tạo và địa chấn cho 09 khu vực nghiên cứu) và nội dung 3.4 (nghiên cứu khảo sát địa chất thủy văn cho 09 khu vực nghiên cứu) theo thuyết minh đề tài tại các các nội dung sẽ thực hiện nghiên cứu, khảo sát tại các vùng nghiên cứu? Do vậy, việc xác định số công khảo sát theo công lao động khoa học là không phù hợp, đề nghị rà soát tính lại theo công lao động kỹ thuật của các công việc khảo sát tương đồng.

 - Cần bóc tách tiền công, chi phí quản lý đối với mỗi hạng mục công việc có định mức, đơn giá theo quy định đối với nhiệm vụ khoa học;

- Bổ sung báo giá các hạng mục thuê ngoài.

2.2. Về tổng kinh phí cần thiết: 1.991,275 triệu đồng. Trong đó:

 - Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 1.991,275 triệu đồng.

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng.

3. Kiến nghị:

3.1. Phương thức thực hiện:  Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước khoán: 1.182,382 triệu đồng;

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: 808,893 triệu đồng.

3.2. Các kiến nghị khác (nếu có): Đề nghị đơn vị nghiêm túc chỉnh sửa theo góp ý của Tổ thẩm định và nộp về Bộ (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước 17h ngày 24 tháng 09 năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ./.