Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2022 mã số TNMT.2022.02.19

20/09/2021 | 0
Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 1638/QĐ-BTNMT ngày 20/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022. Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung và dự kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 “Nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển ngành địa chất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với phát triển bền vững”, mã số TNMT.01.31.

1. Thông tin chung:

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: Bắt đầu 16h00 phút; kết thúc 18h30.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong

Thành phần: Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 1638/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 8 năm 2021; Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Nội dung thẩm định: Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định.

2. Kết quả thẩm định: 

2.1. Về nội dung cần hoàn thiện về nội dung:

2.1.1. Về thuyết minh nhiệm vụ:

 - Phần tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước: Cần bổ sung phân tích cô đọng hơn, tập trung chính vào giải quyết các vấn đề của ngành Địa chất liên quan đến rất nhiều chuyên ngành khác nhau trong bối cảnh, tính cấp thiết và sự cần thiết chuyển đổi mô hình phát triển ngành Địa chất CM4.0 gắn với phát triển bền vững. Ưu tiên lựa chọn một số nước trong khu vực và có nhiều tương đồng với đặc điểm thực trạng về địa chất và khoáng sản để nghiên cứu, đánh giá thực trạng và nhu cầu phát triển của ngành địa chất và hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản để làm cơ sở đề xuất được các nội dung nghiên cứu chính của đề tài đáp ứng được yêu cầu đặt hàng.

- Đề nghị rà soát, sắp xếp lại các nội dung để đảm bảo ngắn gọn, khái quát được nội dung nghiên cứu, tránh trùng lặp; đề nghị xem xét gộp các nội dung thành các nhóm nghiên cứu để đảm bảo vừa khát quát được các nội dung nghiên cứu vừa đảm bảo chất lượng chất báo cáo, giải quyết được mục tiêu đề tài và khả thi trong quá trình thực hiện.

- Đề nghị làm rõ các phương pháp nghiên cứu tại mục 18; biên tập lại bảng tiến độ thực hiện theo nhóm nội dung và công việc cụ thể (cá nhân chủ trì, phối hợp thực hiện, dự kiến kinh phí) tại mục 17 và mục 22 của thuyết minh.

- Đề nghị ghi rõ địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung hội thảo phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài để làm căn cứ thẩm định dự toán; xem xét bổ sung thêm 02 cuộc hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia.

2.1.2. Về dự toán nhiệm vụ:

- Đề nghị bổ sung biểu tổng hợp dự toán của đề tài bao gồm các nội dung và các hạng mục công việc thực hiện của đề tài.

- Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp công ứng với từng công việc cho phù hợp, cân đối lại ngày công giữa các nội dung, công việc để xây dựng bảng dự toán; rà soát lại số công của hạng mục xây dựng thuyết minh và xây dựng báo cáo tổng hợp.

- Rà soát lại số lượng công của đề tài để đảm bảo sự hợp lý đối với các thành viên chính, thành viên tham gia thực hiện các nội dung có mức độ nghiên cứu mới và khó; bổ sung thuyết minh, giải trình rõ hơn các nội dung, công việc có tính kế thừa, làm mới để xác định số lượng công tại mỗi công việc, nôi dung nghiên cứu;... Từ đó chỉnh sửa lại dự toán công lao động khoa học cho phù hợp và khả thi thực hiện;

- Cần bóc tách tiền công, chi phí quản lý đối với mỗi hạng mục công việc có định mức, đơn giá theo quy định đối với nhiệm vụ khoa học.

2.2. Về tổng kinh phí cần thiết: 1598,703 triệu đồng. Trong đó:

 - Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 1598,703 triệu đồng.

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng.

3. Kiến nghị:

3.1. Phương thức thực hiện:  Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước khoán: 1392,703 triệu đồng;

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: 206 triệu đồng.

3.2. Các kiến nghị khác (nếu có): Đề nghị đơn vị nghiêm túc chỉnh sửa theo góp ý của Tổ thẩm định và nộp về Bộ (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước 17h ngày 24 tháng 09 năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ./.