Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2022 mã số TNMT.2022.03.10

30/09/2021 | 0
Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 1673/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022. Ngày 29 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí đề tài KH&CN cấp bộ "Nghiên cứu đổi mới công nghệ phân tích tài liệu từ, trọng lực (vệ tinh/hàng không/mặt đất) để xác định các cấu trúc địa chất bị vùi lấp phục vụ điều tra đánh giá tài nguyên khoáng sản ẩn sâu ở Việt Nam”, mã số TNMT.2022.02.20.

1. Thông tin chung:

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: Bắt đầu 10h00 phút; kết thúc 12h30.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong

Thành phần: Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 1673/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021; Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Nội dung thẩm định: Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định.

2. Kết quả thẩm định: 

2.1. Về nội dung cần hoàn thiện về nội dung:

2.1.1. Về thuyết minh nhiệm vụ:

  - Đề nghị rà soát, sắp xếp lại các nội dung để đảm bảo ngắn gọn, khái quát được nội dung nghiên cứu, tránh trùng lặp các công việc, cần rà soát để lồng ghép các hạng mục cùng nội dung nghiên cứu, công việc tương đồng, tương tự nhau thành một chuyên đề cho hợp lý và tập trung các chuyên đề nghiên cứu vào vấn đề mới của đề tài.

- Đề nghị thuyết minh cụ thể, làm rõ luận chứng đối với việc lựa chọn 3 vùng thử nghiệm và nêu rõ hơn mục tiêu, đối tượng, vị trí và số lượng điểm đo bổ sung theo từng nội dung, công việc nghiên cứu và sẽ phục vụ cho nội dung nghiên cứu nào? kết qủa thực hiện sẽ phục vụ nội dung công việc nào của đề tài, nững thuận lợi và khó khăn lựa chọn vùng thử nghiệm. Xem xét bổ sung công tác khảo sát địa chất trên các tuyến đo phục vụ cho công tác xử lý minh giải tài liệu địa chất.

- Cần bổ sung chi tiết về mục đích, nhiệm vụ, thời gian thục hiện, kinh phí và sản phẩm của từng nội dung công việc và có sự phân công cụ thể đối với thành viên thực hiện chính để phù hợp hơn về chuyên môn (địa vật lý, địa chất) trong từng công việc và làm căn cứ xây dựng dự toán và nghiệm thu sau này. Rà soát để thống nhất về nhân lực, nội dung sản phẩm và kinh phí đối với từng công việc tại mục 17 và mục 22 của thuyết minh.

- Với mỗi công việc của từng nội dung nghiên cứu bổ sung luận chứng xác định khối lượng từng công việc và sản phẩm chính của mỗi nội dung theo yêu cầu của mục 17, cần rà soát bổ sung các công việc của mỗi nội dung nghiên đảm bảo phù hợp, giải quyết được mục tiêu đề tài và khả thi.

   - Xem xét bổ sung phương án hợp tác quốc tế để triển khai đề tài đạt hiệu quả cao.

- Đề nghị ghi rõ mục tiêu, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung hội thảo phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài để làm căn cứ thẩm định dự toán.

2.1.2. Về dự toán nhiệm vụ:

- Đề nghị bổ sung căn cứ lập lập dự toán (các quyết định, thông tư  hướng dẫn,…);  bổ sung biểu tổng hợp dự toán của đề tài bao gồm các nội dung và các hạng mục công việc thực hiện của đề tài.

- Rà soát lại số lượng số ngày công của các thành viên đề tài để đảm bảo sự hợp lý và khả thi trong quá trình thực hiện.

- Cần bóc tách tiền công, chi phí quản lý đối với mỗi hạng mục công việc có định mức, đơn giá theo quy định đối với nhiệm vụ khoa học;

   - Bổ sung công tác nghiệm thu cấp cơ sở, nghiệm thu cấp bộ vào dự toán của đề tài. Bổ sung báo giá các hạng mục thuê ngoài.

2.2. Về tổng kinh phí cần thiết:  2.500 triệu đồng. Trong đó:

 - Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 2.500 triệu đồng.

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng.

3. Kiến nghị:

3.1. Phương thức thực hiện:  Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước khoán: 1.660 triệu đồng;

- Kinh ph

Thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tg tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022. Ngày 29 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài Nguyên và Môi trường dự kiến sẽ tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp bộ cho đề tài "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn khoan biển tự nâng để phục vụ thi công khoan biển ở độ sâu đến 30m nước”, mã số TNMT.2022.03.10

1. Thông tin chung:

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: Bắt đầu 16h00 phút; kết thúc 18h30.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong

Thành phần: Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 11746/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2021; Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Nội dung thẩm định: Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định.

2. Kết quả thẩm định: 

2.1. Về nội dung cần hoàn thiện về nội dung:

2.1.1. Về thuyết minh nhiệm vụ:

- Đề nghị rà soát, mô tả biên tập các phương pháp nghiên cứu để thể hiện được rõ phương pháp luận để giải quyết mục tiêu đặt ra và mô phỏng mô hình, thiết kế chi tiết; viết gọn lại kỹ thuật sử dụng (tránh trùng lặp yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm)

- Đề nghị thuyết minh cụ thể, làm rõ luận chứng các nội dung thuê bên ngoài thực hiện (toàn bộ phần giàn khoan, các thiết bị phụ trợ đi kèm).

- Nêu rõ các nội dung thử nghiệm nào sẽ được lồng ghép với các nhiệm vụ đơn vị đang thực hiện để hỗ trợ trong quá trình thực hiện đề tài.

- Cần xem xét bổ sung nội dung đăng kiểm giàn khoan để đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo yếu tố an toàn khi đưa vào sử dụng.

- Với mỗi công việc của từng nội dung nghiên cứu bổ sung luận chứng xác định khối lượng từng công việc và sản phẩm chính của mỗi nội dung theo yêu cầu của mục 17, đảm bảo phù hợp, giải quyết được mục tiêu của đề tài và khả thi.

- Đề nghị bổ sung ghi rõ mục tiêu, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung hội thảo phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài để làm căn cứ thẩm định dự toán.

- Sản phẩm:

+ Yêu cầu Cột chống >34 m; phải được đăng kiểm trước khi đưa thiết bị rà biển thử nghiệm (đăng ký SHTT);

+ Chính xác tên sản phẩm theo đặt hàng của Bộ bao gồm 08 đầu mục;

+ Kiến nghị đổi tên sản phẩm 3 thành "Giàn khoan biển nông tự nâng"

2.1.2. Về dự toán nhiệm vụ:

- Đề nghị rà soát lại số lượng số ngày công của các thành viên đề tài để đảm bảo sự hợp lý và khả thi trong quá trình thực hiện.; rà soát công khoa học thiết kế, nhân công, vật liệu, chi khác cho các hạng mục công việc gia công, thiết bị (tách chi công khoa học thiết kế để triển khai).

- Cần bóc tách tiền công, chi phí quản lý đối với mỗi hạng mục công việc có định mức, đơn giá theo quy định đối với nhiệm vụ khoa học.

- Bổ sung giải trình yêu cầu tăng nhu cầu kinh phí so với đặt hàng.

- Đề nghị bổ sung lý giải cụ thể và làm rõ cơ chế đóng góp kinh phí của đơn vị cho đề tài để được sản phẩm hoàn chỉnh có thể đưa vào sử dụng phục vụ thi công trên biển và số kinh phí cần thiết để thực hiện được đề tài theo yêu cầu đặt hàng của bộ; bổ sung Phụ lục kèm theo thuyết minh nhu cầu kinh phí dự kiến gồm tất cả các nguồn quỹ hỗ trợ của đơn vị chủ trì.

- Phương thức thực hiện: khoán chi từng phần

2.2. Về tổng kinh phí cần thiết:  3.500 triệu đồng. Trong đó:

 - Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 3.500 triệu đồng.

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng.

3. Kiến nghị:

3.1. Phương thức thực hiện:  Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước khoán: 510 triệu đồng;

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: 2.990 triệu đồng.

3.2. Các kiến nghị khác (nếu có): Đề nghị đơn vị nghiêm túc chỉnh sửa theo góp ý của Tổ thẩm định và nộp về Bộ (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước 17h ngày 08 tháng 10 năm 2021. 

Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ./.

Trân trọng thông báo!