Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2022 mã số TNMT.2022.03.11

18/09/2021 | 0
Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài Nguyên và Môi trường dự kiến tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung và dự kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo khung cẩu chữ A linh hoạt phục vụ kéo thả thiết bị nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên môi trường biển”, mã số TNMT.2022.03.11.

1. Thông tin chung:

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: Bắt đầu 16h00 phút; kết thúc 18h30.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong

Thành phần: Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 1690/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2021; Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Nội dung thẩm định: Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định.

2. Kết quả thẩm định: 

2.1. Về nội dung cần hoàn thiện về nội dung:

2.1.1. Về thuyết minh nhiệm vụ:

- Đề nghị bổ sung luận giải tổng quan vấn đề nghiên cứu của đề tài để cluận giải rõ hơn các nội dung nghiên cứu về thiết kế, công nghệ chế tạo, quy trình công nghệ và quy trình thử nghiệm sản phẩm, đề xuất giải pháp cho phù hợp với thực tiễn.

- Đề nghị hoàn thiện các nội dung nghiên cứu, theo hướng cụ thể như sau:

+ Nội dung 1: cần tổng hợp, phân tích đánh giá được ưu nhược điểm của các loại cẩu hiện tại trong quá trình điều tra khảo sát tài nguyên môi trường biển để lựa chọn các thông số kỹ thuât chi tiết phục vục công tác nghiên cứu chế tạo Cẩu, do đó đề nghị sửa tên thành "nghiên cứu tổng quan về các loại hình cầu cố định, linh hoạt đang sử dụng cho kéo thả thiết bị nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên môi trường biển";

+ Nội dung 2: cần làm rõ các công việc để ra được kết quả lựa chọn thông số cấu hình tối ưu cho khung cẩu chữ A linh hoạt phục vụ kéo thả thiết bị nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên môi trường biển;

+ Nội dung 3: cần bổ sung các công việc thực hiện trong việc thiết kế chế tạo 01 khung cẩu chữ A linh hoạt (Flexible A - Frame) với các yêu cầu cụ thể: Khung cẩu gồm 2 đoạn với 2 hệ thống thuỷ lực để điều khiển việc nâng lên, hạ xuống cũng như việc kéo vào và đẩy ra khỏi mạn tàu; chiều cao tối đa 8m, sức nâng tối đa 15 tấn, tầm vươn tối đa 3m; xây dựng Hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế và hướng dẫn vận hành.

- Đề nghị bổ sung nội dung nghiên cứu giải pháp lắp đặt cẩu trên tàu và nội dung chi tiết về công nghệ chế tạo, quy trình công nghệ và quy trình lắp đặt và thử nghiệm sản phẩm.

- Về phương thức chuyển giao: 

+ Đề nghị chuyển giao sản phẩm khung cẩu chữ A linh hoạt (Flexible A - Frame) và Hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn vận hành cho Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Chuyển giao Hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn vận hành cho Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc Phòng.

2.1.2. Về dự toán nhiệm vụ:

- Bổ sung các căn cứ lập dự toán; lưu ý các căn cứ về định mức chi nguyên vật liệu phục vụ cho công tác chế tạo; chuyển quân, thiết bị; bồi dưỡng đi biển, nước ngọt, v.v.

- Đề nghị bổ sung biểu tổng hợp dự toán bao gồm các nội dung, hạng mục công việc có các cột khối lượng, đơn giá, thành tiền; các khoản chi chưa có định mức, đơn giá đề nghị lập dự toán chi tiết để làm căn cứ thẩm định dự toán.

- Hội thảo khoa học: đề nghị ghi rõ địa điểm tổ chức, xem xét, cân nhắc lại số lượng người tham dự hội thảo.

- Rà soát lại các mức chi đối với công tác khảo sát và hội thảo; bổ sung các báo giá về nguyên vật liệu, thuê thiết bị, tàu…

- Đối với hệ số tiền công của các thành viên đề tài đã áp dụng theo quy định tại QĐ 2466/QĐ-BTNMT ngày 23/9/2015;

- Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp công ứng với từng công việc cho phù hợp, cân đối lại ngày công giữa các nội dung, công việc để xây dựng bảng dự toán;

- Rà soát lại số lượng công của đề tài để đảm bảo sự hợp lý đối với các thành viên tham gia thực hiện các đề tài; từ đó chỉnh sửa lại dự toán công lao động khoa học cho phù hợp và khả thi thực hiện.

2.2. Về tổng kinh phí cần thiết: 3.500 triệu đồng. Trong đó:

 - Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 3.500 triệu đồng.

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng.

3. Kiến nghị:

3.1. Phương thức thực hiện:  Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước khoán:790 triệu đồng;

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: 2.710 triệu đồng.

3.2. Các kiến nghị khác (nếu có): Đề nghị đơn vị nghiêm túc chỉnh sửa theo góp ý của Tổ thẩm định và nộp về Bộ (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước 17h ngày 23 tháng 09 năm 2021.