Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ kết thúc theo Quyết định 2680 lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản

29/08/2021 | 0
Thực hiện Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và hoàn thiện hồ sơ kết thúc việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 997/QĐ-BTNMT ngày 20  tháng 5 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài đối với các đề tài điều chỉnh thời gian thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 và hoàn thiện hồ sơ kết thúc thực hiện theo Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

1. Đề tài “Nghiên cứu đổi mới quy trình giám sát hoạt động khoáng sản phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Áp dụng thử nghiệm tại một số vùng than Quảng Ninh và một số khu vực khai thác đá vôi tập trung tại Hà Nam”, mã số TNMT.2017.03.11..

Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Minh Cương.

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Dự thảo Quy trình giám sát hoạt động khoáng sản mới phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế theo hướng minh bạch hóa hoạt động khai thác khoáng sản;

2). Bản đề xuất cơ chế giám sát hoạt động khoáng sản thống nhất từ Trung ương đế địa phương;

3). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài;

5). Đào tạo 01 thạc sỹ: Lê Vũ Việt Anh;

6) 02 sản phẩm trung gian.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

- Kết nghị của Hội đồng:

1)- Tập thể tác giả và đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu 1 và hoàn thành một phần mục tiêu 2; Hoàn thành ¾ sản phẩm dạng II và dạng III. Chủ nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau:

- Biên tập lại báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt theo quy định và đảm bảo tính logic, thể hiện rõ kết quả thực hiện được;

- Hoàn thiện Dự thảo quy trình giám sát hoạt động khoáng sản phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế theo hướng minh bạch hóa hoạt động khai thác khoáng sản, cần đưa vào bổ sung tồn tại và kiến nghị hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu 1;

- Biên tập một số đề xuất cơ chế giám sát;

- Kiến nghị đưa “Sổ tay giám sát” vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Luật;

- Kiến nghị cụ thể hơn đối với Hướng nghiên cứu tiếp theo, sản phẩm giao nộp tại Lưu trữ Địa chất của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

2)- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Kết quả của đề tài sẽ được được sử dụng tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, phục vụ trực tiếp cho việc sửa đổi, bổ sung các quy định về giám sát hoạt động khoáng sản của Việt Nam.

- Kết quả của đề tài có thể sử dụng làm tư liệu nghiên cứu, giảng dạy tại một số cơ sở đào tạo chuyên ngành về quản lý hoạt động khoáng sản.

3)- Đề nghị giao nộp các sản phẩm đã hoàn thành của đề tài tại Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất để góp phần phục vụ cho dự án đang thực hiện của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

2. Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS trong giám sát công viên địa chất”, mã số TNMT.2018.03.02.

Chủ nhiệm: TS. Bùi Thị Hồng Thắm.

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Hiện trạng và biến động của khu vực công viên địa chất trong nghiên cứu thực nghiệm của đề tài;

2). Cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc giám sát công viên địa chất;

3). Quy trình tích hợp viễn thám và GIS trong giám sát công viên địa chất;

4). Các đề các giải pháp khoa học kỹ thuật trong giám sát công viên địa chất;

5). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài;

6). 02 Bài báo đăng trên chí chuyên ngành;

5). Đào tạo 01 thạc sỹ: Phạm Duy Tùng;

6) Các sản phẩm trung gian.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

- Kết nghị của Hội đồng:

1)- Tập thể tác giả và đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu 1 và hoàn thành một phần mục tiêu 2; Hoàn thành cơ bản các sản phẩm dạng II và hoàn thành vượt sản phẩm dạng III. Đề nghị chủ nhiệm nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau:

- Làm rõ đối tượng giám sát tại khu vực công viên địa chất; lý giải rõ hơn việc lựa chọn công viên Non Nước Cao Bằng để giám sát; giải thích rõ thêm về quy trình đã trình bày tại nội dung 3.3;

- Bổ sung đánh giá mức độ đã hoàn thành được những mục tiêu nào của đề tài so với thuyết minh; làm rõ về các nội dung đã thực hiện, các sản phẩm chính của đề tài đến hết năm 2020;

- Biên tập lại kết luận và kiến nghị; chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, sản phẩm kèm theo theo quy định. Bổ sung chú giải cho sản phẩm bản đồ.

2)- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: Sản phẩm và nội dung nghiên cứu của đề tài chuyển giao trọn gói cho Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sử dụng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường.

3)- Đề nghị giao nộp các sản phẩm đã hoàn thành của đề tài được nghiệm thu tại Cục Công nghê Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường để khai thác, sử dụng.

3.Đề tài: “Nghiên cứu kiến tạo hoạt động khu vực ven biển các tỉnh Nam Định đến Nghệ An và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu”, mã số TNMT.2018.03.20.

Chủ nhiệm: KS. Vũ Ngọc Tuân.

Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Sơ đồ tổng hợp tai biến địa chất và khung cấu trúc kiến tạo khu vực;

2). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài;

3) Các sản phẩm trung gian.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

- Kết nghị của Hội đồng:

1)- Tập thể tác giả và đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu 1 và hoàn thành một phần mục tiêu 2; Hoàn thành 2/5 sản phẩm dạng II và dạng III. Chủ nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau:

- Biên tập lại báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt theo quy định và đảm bảo tính logic, thể hiện rõ kết quả thực hiện được;

- Bổ sung kết luận về việc đã hoàn thành được những mục tiêu nào của đề tài đề ra ban đầu;

- Bổ sung kiến nghị về việc áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài;

- Bổ dung những nhận định đánh giá với các thông tin với cấp cơ sở và hoàn thiện báo cáo kinh phí;

- Bổ sung kiến nghị định hướng nghiên cứu và việc sử dụng các sản phẩm bản đồ đã hoàn thiện.

2)- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: Sản phẩm và nội dung nghiên cứu của đề tài chuyển giao trọn gói cho Liên đoàn Địa chất Tây Bắc để góp phần phục vụ cho dự án đang thực hiện của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

3)- Đề nghị giao nộp các sản phẩm đã hoàn thành của đề tài được nghiệm thu tại Trung tâm Thông tin, Lưu trữ để khai thác, sử dụng.