Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ kết thúc theo Quyết định 2680 lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản

29/08/2021 | 0
Thực hiện Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và hoàn thiện hồ sơ kết thúc việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 997/QĐ-BTNMT ngày 20  tháng 5 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài đối với các đề tài điều chỉnh thời gian thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 và hoàn thiện hồ sơ kết thúc thực hiện theo Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

1. Đề tài: “Xác lập cơ sở khoa học phục vụ thành lập bản đồ trường phóng xạ tự nhiên từ các số liệu đo phổ gamma hàng không.Thử nghiệm tại khu vực Ninh Thuận và Quảng Nam”, mã số TNMT.2017.03.09.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Nam.

Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Bộ tham số hiệu chỉnh để thành lập bản đồ suất liều gamma môi trường từ số liệu đo phổ gamma hàng không;

2). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài;

3) 02 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

5). Đào tạo 01 thạc sỹ: Lê Văn Đạt;

6) 02 sản phẩm trung gian.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

- Kết nghị của Hội đồng:

1)- Tập thể tác giả và đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu 1 và hoàn thành một phần mục tiêu 2; Hoàn thành 2/4 sản phẩm dạng II và hoàn thành sản phẩm dạng III. Chủ nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau:

- Đề nghị rà soát hoàn thiện báo cáo tổng hợp, đặc biệt nội dung quy trình tính toán chuyển đổi thực tế sang suất liều gamma môi trường vùng Nông Sơn;

- Hoàn thiện sản phẩm dạng II đã thực hiện và kiến nghị cần làm thêm gì để hoàn thiện đề tài;

- Biên tập lại kết luận và kiến nghị; Bổ sung đơn vị tiếp nhận và sử dụng sản phẩm đã hoàn thành của đề tài (Liên đoàn Vật lý Địa chất);

- Nộp lưu trữ các sản phẩn được nghiệm thu tại Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất để khai thác, sử dụng.

2)- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: Bộ số liệu đo thực tế; bộ tham số hiệu chỉnh thực tế vùng Nông Sơn; quy trình chuyển đổi cho Liên đoàn Vật lý Địa chất để sử dụng trong công tác nghiệp vụ;

3)- Đề nghị giao nộp các sản phẩm đã hoàn thành của đề tài tại Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất để để khai thác, sử dụng vào các nội dung nghiên cứu môi trường tương tự trong thời gian tới.

2. Đề tài: “Ứng dụng mô hình cơ sở dữ liệu địa chất quốc gia Anh để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất Việt Nam”, mã số TNMT.2018.03.08.

Chủ nhiệm: ThS. Hồ Khánh.

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin Lưu trữ và Tạp chí địa chất, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Báo cáo thực trạng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản Việt Nam;

2). Báo cáo tổng quan cấu trúc cơ sở dữ liệu của Anh - Việt Nam;

3). Quy định Kỹ thuật về cấu trúc cơ sở dữ liệu địa chất và khoáng sản Việt Nam;

4). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;

5) 02 sản phẩm trung gian.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

- Kết nghị của Hội đồng:

1)- Tập thể tác giả và đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu 1 và hoàn thành một phần mục tiêu 2; Hoàn thành ¾ sản phẩm dạng II và dạng III. Chủ nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau:

- Đề nghị rà soát biên tập báo cáo tổng hợp để xúc tích, ngắn gọn và logic, gắn chặt với mục tiêu và nôi dung công việc đã thực hiện.

- Bổ sung kiến nghị về việc áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Bổ sung kiến nghị ứng dụng trong đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” và các đề án khác; trogn đề án địa chất đô thị và quản lý thông tin trong quá trình chuyển đổi số.

- Bổ sung kiến nghị xây dựng bộ dữ liệu của CSDL địa chất (TCVN, hay QCVN) để xây dựng định mức đơn giá; và kiến nghị xây dựng hệ thống này ntn, có thể được ứng dụng tại các liên đoàn thuộc Tổng cục Địa chất Việt Nam.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

2)- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: Chuyển toàn bộ các sản phẩm đã hoàn thành Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất để góp phần phục vụ cho dự án đang thực hiện của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

3)- Đề nghị giao nộp các sản phẩm đã hoàn thành của đề tài tại Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất.

3. Đề tài: “Nghiên cứu kiểu quặng đồng - urani trường quặng Kon Rá, Kon Tum để định hướng công tác đánh giá tiếp theo”, mã số TNMT.2018.03.11.

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tiến Dũng.

Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Sơ đồ thạch học cấu trúc khống chế quặng hóa đồng - urani trường quặng Kon Rá tỷ lệ 1:10.000, báo cáo kết quả nghiên cứu quy luật phân bố quặng đồng urani khu vực Kon Rá, các sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh và phụ lục kèm theo;

2). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài;

3). 01 Bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

4) 02 sản phẩm trung gian.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

- Kết nghị của Hội đồng:

1)- Tập thể tác giả và đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu 1 và hoàn thành một phần mục tiêu 2; Hoàn thành 2/1 sản phẩm dạng II và 1/2 sản phẩm dạng III. Chủ nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau:

- Bổ sung kết luận về việc đã hoàn thành được những mục tiêu nào của đề tài đề ra ban đầu;

- Bổ sung kiến nghị về việc áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

2)- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: trọn gói cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam để góp phần phục vụ cho dự án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang thực hiện và các nhiệm vụ khác có liên quan.

3)- Đề nghị giao nộp các sản phẩm đã hoàn thành của đề tài tại Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất và Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam để góp phần phục vụ cho dự án đang thực hiện của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

4. Đề tài: “Nghiên cứu sử dụng dữ liệu trọng trường trái đất, kết hợp với dưc liệu trọng lực đo trực tiếp trên biển để xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực trên các khu vực không thể bay đo trọng lực thuộc vùng biển Việt Nam”, mã số TNMT.2018.03.15.

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Nguyên Vượng.

Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Chương trình tính toán xử lý hỗn hợp dữ liệu trọng trường trái đất và trọng lực đo trực tiếp;

2). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài;

3). 01 Bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

4) 02 sản phẩm trung gian.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

- Kết nghị của Hội đồng:

1)- Tập thể tác giả và đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu 1 và hoàn thành một phần mục tiêu 2; Hoàn thành 2/3 sản phẩm dạng II. Chủ nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau:

- Đề nghị xem xét bổ sung làm rõ hơn nhận định góp phần làm cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng CSDL của trọng lực và có bài báo đã đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Bổ sung kết luận về việc đã hoàn thành được những mục tiêu nào của đề tài đề ra ban đầu;

- Bổ sung kiến nghị về việc áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

2)- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: chuyển giao các sản phẩm, Chương trình tính toán xử lý hỗn hợp dữ liệu trọng trường trái đất và trọng lực đo trực tiếp cho Liên đoàn Vật lý Địa chất để sử dụng trong công tác nghiệp vụ.

3)- Đề nghị giao nộp các sản phẩm đã hoàn thành của đề tài tại Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất, Liên đoàn Vật lý Địa chất để góp phần sử dựng kết quả nghiên cứu áp dụng tính toán dữ liệu trọng lực trong những khu vực không thể bay đo thuộc dự án Bay biển đang thực hiện của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị có liên quan.


Các tin liên quan