Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ kết thúc theo Quyết định 2680 lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản

29/08/2021 | 0
Thực hiện Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và hoàn thiện hồ sơ kết thúc việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1030/QĐ-BTNMT ngày 25  tháng 5 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài đối với đề tài cụ thể như sau:

1. Thông tin chung:

- Đề tài: “Nghiên cứu hệ thống thềm biển trong mối liên hệ với thay đổi mực nước biển và hoạt động tân kiến tạo vào thời kỳ Đệ Tứ nhằm xác lập quy luật phân bố khoáng sản và khả năng phát sinh tai biến vùng bờ biển Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế”, mã số: TNMT.2018.06.13.

- Chủ nhiệm: ThS. Dương Tuấn Ngọc.

- Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

2. Kết quả nghiệm thu và đánh giá của Hội đồng:

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài;

2). 07 sản phẩm trung gian.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

- Kết nghị của Hội đồng:

1)-

Tập thể tác giả và đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành một phần mục tiêu 1 và 01 sản phẩm dạng II. Đề nghị chủ nhiệm nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau:

- Hoàn thiện và làm rõ về tính cấp thiết của đề tài, trên cơ sở đó cần kiến nghị có cần tiếp tục thực hiện hay không;

- Bổ sung đánh giá mức độ đã hoàn thành được những mục tiêu nào của đề tài so với thuyết minh;

- Bổ sung kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo để phục vụ công tác nghiên cứu, điều tra địa chất và khoáng sản biển; và kiến nghị về việc áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả đề tài, báo cáo tóm tắt và các báo cáo, sản phẩm kèm theo theo quy định.

2)- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: Chuyển giao các sản phẩm: Bộ bản đồ tài liệu thu thập chuyên ngành và kết quả khảo sát địa chất tuyến mặt cắt khu vực cửa Hới, Thanh Hóa cho Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển để sử dụng trong công tác nghiệp vụ.

3)- Đề nghị giao nộp các sản phẩm đã hoàn thành của đề tài tại Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất để để khai thác, sử dụng vào các nội dung nghiên cứu môi trường tương tự trong thời gian tới.