Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.01

28/03/2021 | 0
- Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 8h30 ngày 19 tháng 03 năm 2021 tại Phòng 1010, nhà A, trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Xác lập cơ sở khoa học xây dựng quy trình lập và maket chú giải bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc Việt Nam", mã số TNMT.2017.03.01. - Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: "Xác lập cơ sở khoa học xây dựng quy trình lập và maket chú giải bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc Việt Nam".

Chủ nhiệm: TS. Mai Trọng Tú.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kiểm định địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Thành viên tham gia chính: ThS. Nguyễn Huy Phương, TS. Trần Văn Miến, TS. Nguyễn Bá Minh, TS. Trần Mỹ Dũng, TS. Đào Thái Bắc, TS. Trịnh Xuân Hòa, TS. Vũ Quang Lân, PGS. TS. Bùi Minh Tâm, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy.

2. Mục tiêu đề tài: Xác lập cơ sở khoa học xây dựng quy trình lập và maket chú giải bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc Việt Nam đủ điều kiện hội nhập quốc tế và khu vực.

3. Các nội dung nghiên cứu:

- Nội dung 1: Nghiên cứu các vấn đề về chiến lược, quy hoạch địa chất và khoáng sản.

- Nội dung 2: Nghiên cứu các vấn đề về chiến lược, quy hoạch địa chất và khoáng sản.

- Nội dung 3: Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế khoáng.

- Nội dung 4: Nghiên cứu các vấn đề về thủ tục hành chính trong cấp phép hoạt động khoáng sản.

- Nội dung 5: Nghiên cứu các vấn đề về các quy định về quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản.

- Nội dung 6: Nghiên cứu các vấn đề khác.

4. Kết quả nghiệm thu và đánh giá của Hội đồng:

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Dự thảo quy trình lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc;

2). Maket chú giải bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 thử nghiệm cho một tờ;

3). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;

4). Báo cáo tóm tắt đề tài;

5). 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

5. Kết nghị của Hội đồng:

1)- Hoàn thiện báo cáo, tài liệu kèm theo ý kiến của 02 phản biện và các thành viên của Hội đồng:

+ Biên tập xúc tích hoặc loại bỏ nội dung đánh giá kết quả của các công trình lập Bản đồ địa chất sử dụng quan điểm kiến tạo theo thuyết địa máng, không phù hợp với quan điểm theo thuyết kiến tạo mảng tập thể tác giả áp dụng khi lập maket bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng nghiên cứu;

+ Nên bổ sung phân tích/đề xuất một cách cụ thể và nhất quán các tiêu chí khoa học và thực tiễn về đặc điểm cấu trúc địa chất, hoạt động kiến tạo/hoạt động biến dạng, các phân vị địa chất, hoạt động magma xâm nhập, hoạt động biến đổi/biến chất, v.v., đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh giữa các tờ/nhóm tờ;

2)- Bổ sung trình bày rõ hơn các bước của quy trình kỹ thuật lập bản đồ địa chất 1/250.000;

3)- Xem xét bổ sung biên tập lại kết luận để làm rõ hơn kết quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả vào thực tiễn, đặc biệt là ứng dụng vào thực tiễn lập Bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc và cho lập bản đồ địa chất cùng tỷ lệ cho toàn lãnh thổ Việt Nam, đồng thời có thể định hướng cho công tác tìm kiếm phát hiện khoáng sản nói chung và khoáng sản ẩn sâu nói riêng; bổ sung một số kiến nghị trong báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

4)- Đề nghị rà soát, chỉnh sửa lỗi kỹ thuật để đảm bảo tính nghiêm túc. Lưu ý cố gắng tuân thủ nội dung kỹ thuật của Quy phạm địa tầng Việt Nam (1994) đã và đang được sử dụng thống nhất trong công tác đo vẽ lập Bản đồ địa chất các tỷ lệ.