Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.10

28/03/2021 | 0
Thực hiện Quyết định số 3029/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 9h00 ngày 24 tháng 02 năm 2021 tại Phòng 1801, nhà A, trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của Luật Khoáng sản và đề xuất cơ chế chính sách để thay đổi những bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Khoáng sản năm 2010. mã số nhiệm vụ: TNMT.2017.03.10. Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của Luật Khoáng sản và đề xuất cơ chế chính sách để thay đổi những bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Khoáng sản năm 2010.

Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Công Thủy.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kiểm định địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Thành viên tham gia chính: ThS. Đinh Thanh Bình, TS. Hoàng Cao Phương, TS. Lê Ái Thụ, KS. Phạm Khắc Mạnh, TS. Nguyễn Bá Minh, ThS. Vương Mạnh Sơn, TS. Hoàng Văn Khoa, KS. Đào Chí Biền, ThS. Nguyễn Quang Lộc

2. Mục tiêu đề tài:

1. Đánh giá các tác động của các quy định của Luật khoáng sản đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản; đánh giá về những mặt được, ưu việt của Luật khoáng sản, những tồn tại, hạn chế, bất cập của chính các quy định trong Luật, các nội dung còn thiếu, các điều, khoản của Luật khoáng sản cần bổ sung, sửa đổi hoặc quy định mới;

2. Đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mớicủa Luật khoáng sản.

3. Các nội dung nghiên cứu:

- Nội dung 1: Nghiên cứu các vấn đề về chiến lược, quy hoạch địa chất và khoáng sản.

- Nội dung 2: Nghiên cứu các vấn đề về chiến lược, quy hoạch địa chất và khoáng sản.

- Nội dung 3: Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế khoáng.

- Nội dung 4: Nghiên cứu các vấn đề về thủ tục hành chính trong cấp phép hoạt động khoáng sản.

- Nội dung 5: Nghiên cứu các vấn đề về các quy định về quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản.

- Nội dung 6: Nghiên cứu các vấn đề khác.

4. Kết quả nghiệm thu và đánh giá của Hội đồng:

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, các quy định Luật khoáng sản năm 2010 đối với công tác QLNN về khoáng sản và hoạt động khoáng sản;

2). Báo cáo đánh giá những kết quả đạt được được, ưu việt của Luật khoáng sản, tồn tại, hạn chế, bất cập của các quy định trong luật;

3). Báo cáo kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định trong Luật khoáng sản;

4). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;

5). Báo cáo tóm tắt đề tài;

6). 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

7) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành; 01 thạc sỹ Luật.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

5. Kết nghị của Hội đồng:

1)- Hoàn thiện báo cáo, tài liệu kèm theo ý kiến của 02 phản biện và các thành viên của Hội đồng:

2)- Bổ sung phân tích để làm rõ hơn những tác động luật khoáng sản năm 2010 đối với ngành khai khoáng nói riêng, quá trình phát triển kinh tế - xã hội và môi trường nói chung;

3)- Bổ sung kết quả tọa đàm được tổ chức tại các địa phương vào báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

4)- Xem xét bổ sung biên tập lại kết luận đểlàm rõ hơn kết quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả vào thực tiễn, đặc biệt là ứng dụng cho tổng kết 10 năm thi hành Luật Khoáng sản; bổ sung một số kiến nghị trong báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

5)- Bổ sung giải thích từ ngữ trong Luật khoáng sản để cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có cơ sở áp dụng cho đúng và thống nhất.

6)- Đề nghị tập thể tác giả rà soát biên tập báo cáo tổng hợp để đảm bảo tính logic tính logic bám sát  mục tiêu, các nội dung nghiên cứu đã được phê duyệt; chỉnh sửa các lỗi chính tả, lỗi do in ấn.