Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.01

04/01/2022 | 0
hực hiện Quyết định số 2193QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2021, vào 13h30 ngày 29 tháng 12 năm 2021 tại Phòng Họp trực tuyến, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: “Nguồn gốc các thành tạo núi lửa – xâm nhập đới cấu trúc Hoành Sơn (từ đứt gãy Sông Cả đến đứt gãy Rào Nậy) và tiềm năng khoáng sản liên quan”, mã số TNMT.2018.03.01, chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thế Anh - Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

1. Thông tin chung:

Tên đề tài:  "Nguồn gốc các thành tạo núi lửa - xâm nhập đới cấu trúc Hoành Sơn (từ đứt gãy Sông Cả đến đứt gãy Rào Nậy) và tiềm năng khoáng sản liên quan", mã số TNMT.2018.03.01.

Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thế Anh.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Thành viên tham gia chính: ThS. Bùi Thế Anh, ThS. Nguyễn Thị Xuân, TS. Đỗ Quốc Bình, ThS. Bùi Thanh Vân, ThS. Nguyễn Đức Chính, ThS. Lưu Văn Thắng, ThS. Tạ Đình Tùng, NCS. Đỗ Đức Nguyên, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, PGS.TS. Phạm Đức Lương, PGS.TS. Bùi Minh Tâm, TS. Phạm Thị Dung.

- Mục tiêu:

1- Làm sáng tỏ nguồn gốc, điều kiện thành tạo các đá magma đới Hoành Sơn (từ đứt gãy Sông Cả đến đứt gãy Rào Nậy);

2- Làm sáng tỏ nguồn gốc, điều kiện hình thành và mối liên quan với hoạt động magma của khoáng hóa vàng nhiệt dịch trong vùng nghiên cứu;

3- Xác lập các tiền đề, dấu hiệu và yếu tố khống chế quặng Au trong vùng nghiên cứu.

3. Các nội dung nghiên cứu:

Nội dung 1.  Nghiên cứu thành phần vật chất của các thành tạo magma đới cấu trúc Hoành Sơn.

Nội dung 2. Nghiên cứu nguồn gốc, bối cảnh địa động lực sinh thành các thành tạo magma đới Hoành Sơn.

Nội dung 3. Nghiên cứu đặc điểm quặng hoá Au đới Hoành Sơn, nguồn gốc và điều kiện thành tạo của chúng; Nghiên cứu mối liên quan của khoáng hóa Au với hoạt động magma trong đới Hoành Sơn.

Nội dung 4. Xác lập các tiền đề, dấu hiệu và yếu tố khống chế quặng Au trong vùng nghiên cứu.

4. Kết quả nghiệm thu và đánh giá của Hội đồng:

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Sơ đồ cấu trúc đới Hoành Sơn tỷ lệ 1/50000;

2). Sơ đồ dự báo tiềm năng khoáng sản vàng đới Hoành Sơn tỷ lệ 1/50000;

3). Mô hình nguồn gốc magma - kiến tạo - sinh khoáng đới cấu trúc Hoành Sơn;

4). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;

5). Báo cáo tóm tắt đề tài;

6). 01 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

7) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

5. Kết nghị của Hội đồng:

1)- Hoàn thiện báo cáo, tài liệu kèm theo ý kiến của 02 phản biện và các thành viên của Hội đồng:

- Bổ sung làm rõ các vấn đề sau tại báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt: 

+ Biên tập lại phần Sơ đồ cấu trúc địa chất, Sơ đồ sự báo tiềm năng theo hướng tiệm cận quy chế đo vẽ của Bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/50.000.

+ Bổ sung các thông tin và biên tập chỉnh sửa lại mô hình magma – kiến tạo – sinh khoáng đới Hoành Sơn.

+ Biên tập và bổ sung phần tổng quan cũng như cơ sở lý thuyết cho ngắn gọn súc tích hơn và sát với nội dung nghiên cứu của Đề tài.

+ Bổ sung các đánh giá sai số hệ thống về chất lượng mẫu phân tích trong nước và nước ngoài nếu có; bổ sung quy trình gia công phân tích mẫu; bổ sung các thông tin về phần mềm xử lý kết quả phân tích, xây dựng biểu đồ.

+ Cần phân định rõ hơn các kiểu I-granit hoặc kiểu S-granit cho từng dạng đá trong khu vực nghiên cứu.

+ Chính xác hóa hệ thống đứt gãy có vai trò quan trọng trong khống chế quặng hóa vàng. Xem xét xác định rõ bản chất dịch chuyển thuận hay nghịch của các hệ đứt gãy này.

+ Bổ sung thêm phần đánh giá một số loại hình khoáng sản khác như sericit ở khu vực Hương Sơn; sắt thạch Khê… Xem xét chi tiết hơn để đánh giá kiểu quặng vàng đi cùng Cu, Fe, Mo trong mô hình sinh khoáng.

+ Chỉnh sửa phần Phụ lục Báo cáo với các số liệu phân tích được việt hóa từ các số liệu tiếng Trung.

+  Biên tập lại phần kết luận cho ngắn gọn, súc tích, theo hướng:

- Đánh giá đầy đủ việc thực hiện các mục tiêu đặt ra của đề tài;

- Bổ sung những tồn tại chưa thực hiện được do các yếu tố khách quan và chủ quan, nhất là hạng mục Hợp tác quốc tế phân tích mẫu với các đối tác nước ngoài, hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ;

+ Chỉnh sửa một số thuật ngữ chuyên ngành, lỗi kỹ thuật.

+ Bổ sung đề xuất kiến nghị việc sử dụng sản phẩm kết quả đề tài cho công tác nghiên cứu của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;

2)- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: Phạm vi và địa chỉ ứng dụng các kết quả của đề tài: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.