Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.04

16/08/2021 | 0
Thực hiện Quyết định số 1238/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 9h30 ngày 07 tháng 8 năm 2021 tại Phòng Họp trực tuyến, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình GIS phục vụ dự báo biến động một số thành phần môi truờng do ảnh hưởng của hoạt động khai thác than; thử nghiệm tại một số khu vực tỉnh Quảng Ninh", mã số TNMT.2018.03.04. - Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình GIS phục vụ dự báo biến động một số thành phần môi truờng do ảnh hưởng của hoạt động khai thác than; thử nghiệm tại một số khu vực tỉnh Quảng Ninh".

Chủ nhiệm: ThS Ðỗ Thị Phương Thảo.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi truờng và Bản đồ Việt Nam.

Thành viên tham gia chính: ThS. Đỗ Thị Phương Thảo, ThS. Trần Thị Hạnh, ThS. Phạm Lan Hương, ThS. Bùi Quốc Việt, TS. Lê Thị Thu Hà, TS. Tống Sĩ Sơn, TS. Phạm Thị Làn, KS Trương Ngọc Sen, KS Võ Quang Giao, CN Lê Phương Thoa.

2. Mục tiêu đề tài: 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám để quan trắc, xác định diễn biến một số thành phần môi trường khu vực khai thác than (lớp phủ bề mặt, nhiệt độ, độ ẩm đất, đường bờ, chất lượng nước mặt).

- Phân tích, đánh giá sự biến động, ô nhiễm và suy thoái một số thành phần môi trường  tại một số khu vực khai thác than tỉnh Quảng Ninh phục vụ dự báo biến động bằng mô hình GIS.

3. Các nội dung nghiên cứu:

Nội dung 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu.

Nội dung 2. Nghiên cứu cơ sở lý luận phương pháp viễn thám và mô hình GIS trong quan trắc và dự báo biến động một số thành phần môi trường.

Nội dung 3. Đánh giá dữ liệu và xây dựng lớp dữ liệu nền tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung 4. Nghiên cứu lựa chọn phương pháp viễn thám trong việc chiết xuất thông tin một số thành phần môi trường khu vực khai thác than tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung 5. Nghiên cứu quy trình ứng dụng công nghệ viễn thám chiết xuất thông tin một số thành phần môi trường khu vực khai thác than tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung 6. Đánh giá biến động một số thành phần môi trường do hoạt động khai thác than tại một số khu vực tỉnh Quảng Ninh bằng công nghệ địa tin học.

4. Kết quả nghiệm thu và đánh giá của Hội đồng:

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Quy trình ứng dụng công nghệ viễn thám trong chiết tách thông tin một số thành phần môi trường tại khu vực khai thác than tỉnh Quảng Ninh;

2). Báo cáo đánh giá biến động một số thành phần môi trường do ảnh hưởng của hoạt động khai thác than tại một số khu vực tỉnh Quảng Ninh;

3). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;

4). 04 Bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

5). Báo cáo tóm tắt đề tài;

6). Đào tạo 02 thạc sỹ.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

5. Kết nghị của Hội đồng:

1)- Hoàn thiện báo cáo, tài liệu kèm theo ý kiến của 02 phản biện và các thành viên của Hội đồng:

- Cấu trúc lại các chương mục trong báo cáo tổng hợp để mạch lạc hơn, đặc biệt là tách biệt rõ các nội dung nghiên cứu tổng quan, cơ sở khoa học, quy trình công nghệ và thử nghiệm, đánh giá kết quả;

- Bổ sung nêu rõ phương pháp phân loại được sử dụng, đánh giá độ chính xác các kết quả phân loại và phương pháp giám sát môi trường không khí bằng phương pháp viễn thám trong phần cơ sở khoa học;

- Bổ sung luận giải lý do, cơ sở lựa chọn các chỉ số độ đục phản ánh độ ô nhiễm của nước mặt và xác định chất lượng nuớc như chất lo lửng, chất diệp lục, tình trạng phú dưỡng từ ảnh viễn thám;

- Rà soát, lược bỏ các nhận định, kết luận đối với công tác giám sát, đánh giá môi trường; và năng lực quản lý về môi trường, cơ chế chính sách của địa phương;

- Kết luận cần viết lại, chỉ cư trú theo sản phẩm của đề tài, xem lại kết luận 2;

- Biên tập lại kiến nghị: gợi ý trong 5 đối tượng nghiên cứu thì đối tượng nào nên áp dụng viễn thám và GIS; cần xem xét có kiển nghị việc ban hành, văn bản hóa đối với sản phẩn của đề tài, nhất là dự thảo quy trình ứng dụng công nghệ viễn thám trong chiết tách thông tin một số thành phần môi trường tại khu vực khai thác than tỉnh Quảng Ninh;

- Cần bổ sung kiến nghị về các giải pháp giảm thiểu, quán lý biến động một số thành phần môi trường do ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản nói chung và khai thác than nói riêng;

- Bổ sung những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu tại phần kết luận và kiến nghị;

- Chỉnh sửa các lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật, trích dẫn về hình vẽ, biểu bảng, chú thích, chú giải, bản vẽ và tài liệu tham khảo đúng với quy định kỹ thuật trong báo cáo và các sản phẩm kèm theo.

2)- Đề nghị cung cấp hồ sơ nghiệm thu, chứng từ của đề tài để Vụ Kế hoạch - Tài chính xem xét khối lượng năm 2021 trước khi làm thủ tục thanh lý Hợp đồng.

3- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: Phạm vi và địa chỉ ứng dụng các kết quả của đề tài: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.