Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.05

15/12/2021 | 0
Thực hiện Quyết định số 2193QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2021, vào 8h30 ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại Phòng Họp trực tuyến, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu địa tầng các trầm tích Devon vùng Bắc - Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến", mã số TNMT.2018.03.05, chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đức Phong. - Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

1. Thông tin chung:

Tên đề tài:  "Nghiên cứu địa tầng các trầm tích Devon vùng Bắc - Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến", mã số TNMT.2018.03.05.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Phong.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Thành viên tham gia chính: TS. Nguyễn Đức Phong; ThS. Nguyễn Thị Thủy; ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung; KS. Đinh Công Tiến; CưN. Nguyễn Hữu Mạnh; KS. Nguyễn Viết Hiển; CưN. Đào Thanh Hương; KS. Cao Thị Thúy Bình.

- Mục tiêu:

1- Chính xác hoá trật tự và khối lượng của các phân vị địa tầng Devon vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến.

2- Làm sáng tỏ đặc điểm cổ sinh thái, luận giải điều kiện môi trường thành tạo trầm tích giai đoạn Devon vùng nghiên cứu.

3. Các nội dung nghiên cứu:

Nội dung 1. Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ và nghiên cứu tổng quan về cổ sinh, địa tầng, trầm tích và các hoạt động kiến tạo liên quan với các trầm tích Devon vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến.

Nội dung 2. Nghiên cứu xây dựng mặt cắt chuẩn địa tầng phân tập các trầm tích Devon vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến.

Nội dung 3. Nghiên cứu đặc điểm cổ sinh thái, luận giải điều kiện môi trường thành tạo trầm tích giai đoạn Devon vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến.

Nội dung 4. Nghiên cứu đặc điểm và quy luật phân bố tướng trầm tích Devon vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến.

Nội dung 5. Nghiên cứu đặc điểm và quy luật phân bố các đơn vị địa tầng phân tập của các trầm tích Devon vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến.

Nội dung 6: Nghiên cứu chính xác hóa trật tự, khối lượng và liên kết địa tầng các trầm tích Devon vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến.

4. Kết quả nghiệm thu và đánh giá của Hội đồng:

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Sơ đồ các mặt cắt chuẩn địa tầng phân tập các trầm tích Devon (Devon dưới, Devon giữa, Devon trên) vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến;

2). Sơ đồ tướng đá - cổ địa lý giai đoạn Devon vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến;

3). Sơ đồ khung địa tầng phân tập các trầm tích Devon vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến;

4). Sơ đồ liên kết địa tầng các trầm tích Devon vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến và các vùng lân cận;

5). Bộ sưu tập ảnh khoa học hóa thạch trong các thành tạo trầm tích Devon vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến;

6). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;

3). Báo cáo tóm tắt đề tài;

4). 01 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước và 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế;

5) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Xuất sắc.

5. Kết nghị của Hội đồng:

1)- Hoàn thiện báo cáo, tài liệu kèm theo ý kiến của 02 phản biện và các thành viên của Hội đồng:

- Bổ sung làm rõ các vấn đề sau tại báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt: 

+ Biên tập lại phần địa tầng để làm rõ hơn mục tiêu “Chính xác hóa khối lượng các phân vị địa tầng Devon ở vùng nghiên cứu” trên cơ sở các tài liệu thực tế của đề tài;

+ Trên cơ sở các nghiên cứu chi tiết, đề tài đề xuất hợp nhất các hệ tầng Si Ka, Bắc Bun và Mia Lé thành loạt Sông Cầu để phù hợp với thực tế hơn;

+ Bổ sung các yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến tài liệu thực tế còn hạn chế trong việc thành lập sơ đồ tướng đá - cổ địa lý theo tỉ lệ 1:500.000, để chuyển xuống tỉ lệ bé hơn là 1: 2.000.000 hoặc 1: 3.000.000;

+ Rà soát, bổ sung vị trí, số hiệu mẫu người xác định cho Bộ sưu tập ảnh hóa thạch đặc trưng.

+ Ngoài ra một số thuật ngữ chuyên ngành, lỗi kỹ thuật cần được chỉnh lý sửa chữa;

+ Bổ sung phần Phụ lục Báo cáo với các số liệu phân tích.

- Biên tập lại phần Phương pháp nghiên cứu địa tầng phân tập cho ngắn gọn hơn.

- Biên tập lại phần kết luận cho ngắn gọn, súc tích, theo hướng:

+ Đánh giá đầy đủ việc thực hiện các mục tiêu đặt ra của đề tài;

+ Bổ sung những tồn tại chưa thực hiện được do các yếu tố khách quan và chủ quan;

+ Bổ sung đề xuất kiến nghị việc sử dụng sản phẩm kết quả đề tài cho công tác nghiên cứu của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;

+ Bổ sung đề xuất kiến nghị biên tập xuất bản sản phẩm “Bộ sưu tập ảnh khoa học hóa thạch trong các thành tạo trầm tích Devon vùng Bắc Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến”;

+ Đưa ra đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo là tiến hành áp dụng phương pháp Địa tầng phân tập đối với các trầm tích trước Kainozoi ở Việt Nam để xác lập tiền đề, dấu hiệu và đánh giá triển vọng khoáng sản liên quan.

+ Xem xét, kiến nghị ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật về khảo sát chuyên đề Địa tầng phân tập trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

- Đưa các kết quả mới công bố trên các trang thông tin của Bộ TN&MT và Vụ KH&CN.

2)- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: Phạm vi và địa chỉ ứng dụng các kết quả của đề tài: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.