Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.09

27/07/2021 | 0
hực hiện Quyết định số 1184/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2021 do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì thực hiện, vào 9h00 ngày 23 tháng 07 năm 2021 tại Phòng 1010, nhà A, trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Phòng họp trực tuyến: https://htt-khcn.monre.gov.vn/pvtntcuong, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu các kiểu biến đổi nhiệt dịch (biến chất trao đổi) và mối liên quan của chúng với quặng hóa khu vực Đăk Tô - Sa Thầy, tỉnh Kon Tum", mã số TNMT.2018.03.09. - Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: "Nghiên cứu các kiểu biến đổi nhiệt dịch (biến chất trao đổi) và mối liên quan của chúng với quặng hóa khu vực Đăk Tô - Sa Thầy, tỉnh Kon Tum".

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Hương.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Thành viên tham gia chính: ThS. Nguyễn Thanh Hương, ThS. Nguyễn Tâm, TS. Nguyễn Văn Nam, ThS. Nguyễn Thị Huyền, ThS. Nguyễn Viết Tuân, ThS. Công Thị Diệp, KS. Trần Văn Trọng, ThS. Lê Thị Thanh Hương; ThS. Nguyễn Đức Chính; ThS. Nguyễn Thị Xuân.

Chuyên gia trong nướcTS. Nguyễn Hoàng, TS. Trần Ngọc Thái, TS. Đặng Văn Can, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy.

2. Mục tiêu đề tài: 

1. Xác lập đặc điểm địa chất - cấu trúc (quy luật phân bố) các thành tạo biến chất trao đổi nhiệt dịch khu vực nghiên cứu;

2. Xác lập các kiểu, đới biến chất trao đổi và tiến trình biến đổi nhiệt dịch - biến chất trao đổi và mối liên quan với quặng hóa trong vùng nghiên cứu.

3. Các nội dung nghiên cứu:

- Nội dung 1: Nghiên cứu xác lập các kiểu biến chất trao đổi nhiệt dịch theo cột địa tầng lỗ khoan LK.N01.

- Nội dung 2: Xác lập các đặc điểm cấu trúc địa chất không chế quy luật phân bố các thành tạo biến chất trao đổi nhiệt dịch khu vực Đăk Tô - Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

- Nội dung 3: Xác lập các kiểu biến đổi, biến chất trao đổi nhiệt dịch khu vực Đăk Tô - Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

- Nội dung 4: Nghiên cứu mối quan hệ giữa các kiểu biến chất trao đổi nhiệt dịch với quặng hóa liên quan.

- Nội dung 5: Thành lập các mặt cắt địa chất các thành tạo biến chất trao đổi nhiệt dịch, sơ.

4. Kết quả nghiệm thu và đánh giá của Hội đồng:

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Mặt cắt địa chất các thành tạo biến chất trao đổi khu vực Đăk Tô - Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

2). Báo cáo tổng hợp kết quả của Đề tài;

3). Báo cáo tóm tắt đề tài;

4). 01 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

5. Kết nghị của Hội đồng:

1- Chủ nhiệm nhiệm vụ rà soát, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt và tài liệu kèm theo ý kiến của 02 phản biện và các thành viên của Hội đồng cho để thống nhất bố cục, nội dung, nhận định, đánh giá, kết luận giữa báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt.

2- Tiếp tục hoàn thiện biên tập cấu trúc lại báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt theo quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT, đảm bảo tính logic bám sát mục tiêu, các nội dung nghiên cứu và sản phẩm theo hướng bổ sung làm rõ các vấn đề sau:

+ Rà soát, thống nhất các nhận định về đặc điểm phân bố và các yếu tố khống chế các đá BCTĐ trong khu vực nghiên cứu phù hợp với các kết quả, tài liệu nghiên cứu của đề tài;

+ Bổ sung nêu rõ các tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm các loại khoáng sản trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của đề tài; đề xuất, các phương pháp tiến hành;

+ Bổ sung một số nhận định bước đầu về khả năng liên quan với các loại đó, kiểu biến đổi nhiệt dịch;

+ Bổ sung làm rõ sự khác biệt giữa các hiện tượng biến chất trao đổi nhiệt dịch với hiện tượng kiềm hóa của giai đoạn hậu magma, đồng thời cần mô tả tách bạch giữa hai hiện tượng biến đổi nhiệt dịch điển hình là: tổ hợp biến đổi kali hóa (Potassic alteration) và natri hóa (sodic alteration);

+ Bổ sung phần Phụ lục Báo cáo với các số liệu phân tích, hình ảnh bổ sung cho phần trình bày và luận giải trong nội dung chính.

3-  Biên tập lại phần kết luận cho ngắn gọn, súc tích, theo hướng:

+ Bổ sung đề xuất kiến nghị việc sử dụng sản phẩm kết quả đề tài cho công tác nghiên cứu của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;

+ Bổ sung những tồn tại chưa thực hiện được do các yếu tố khách quan và chủ quan;

+ Kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo cụ thể về mức độ, khả năng sinh khoáng liên quan.

4- Chỉnh sửa các lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật về hình vẽ, ảnh chụp, biểu bảng, chú thích, chú giải, bản vẽ đúng với quy định kỹ thuật.

5- Rà soát lại số liệu kinh phí thực hiện cho thống nhất xuyên suốt giữa Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt, Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện và Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí.