Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.17

29/08/2021 | 0
Thực hiện Quyết định số 1575/QĐ-BTNMT ngày 10/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 14h00 ngày 26 tháng 8 năm 2021 tại Phòng Họp trực tuyến, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoạch toán giá trị tài nguyên khoáng sản phục vụ quy hạch phát triển bền vững. Áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Lào Cai", mã số TNMT.2018.03.17. - Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

1. Thông tin chung:

Tên đề tài:  "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoạch toán giá trị tài nguyên khoáng sản phục vụ quy hạch phát triển bền vững. Áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Lào Cai", mã số TNMT.2018.03.17.

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Phương.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Thành viên tham gia chính: PGS.TS Nguyễn Phương, ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, ThS. Nguyễn Văn Bình, TS. Trịnh Đình Huấn, TS. Trịnh Hải Sơn, ThS. Vũ Thị Lan Anh, ThS. Nguyễn Thị Cúc, ThS. Nguyễn Chí Thực, TS. Nguyễn Quốc Định, ThS Phạm Thế Nhữ.

- Mục tiêu:

1. Đánh giá giá trị của ba thành phần cơ bản (vốn tài sản vô hình, vốn sản xuất và vốn tài nguyên khoáng sản) để đưa ra bức tranh tổng thể về sự đóng góp của tài nguyên khoáng sản trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Làm rõ sự đóng góp tài nguyên khoáng sản vào sự phát triển kinh tế của đất nước trên cơ sở nghiên cứu thử nghiệm ở tỉnh Lào Cai.

3. Các nội dung nghiên cứu:

Nội dung 1. Tổng quan về hạch toán tài nguyên khoáng sản.

Nội dung 2. Nghiên cứu cơ sở khoa học, kỹ thuật và phương pháp hạch toán các loại tài nguyên khác (tài nguyên rừng, đất) và bài học kinh nghiệm cho hạch toán tài nguyên khoáng sản.

Nội dung 3. Lựa chọn phương pháp hạch toán tài nguyên khoáng sản hợp lý,  phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Nội dung 4. Dự thảo sổ tay hướng dẫn hạch toán tài nguyên khoáng sản.

Nội dung 5. Áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Lào Cai.

Nội dung 6. Hoàn thiện các sản phẩm của nhiệm vụ.

4. Kết quả nghiệm thu và đánh giá của Hội đồng:

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Đánh giá giá trị kinh tế tài nguyên khoáng sản và sự đóng góp của nguồn lực tài nguyên khoáng sản trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Lào Cai;

2). Đánh giá về khả năng đóng góp của tài nguyên khoáng sản vào sự phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững;

3). Sổ tay hướng dẫn hạch toán giá trị tài nguyên khoáng sản phục vụ quy hoạch phát triển bền vững (bản dự thảo);

4). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài;

5). 04 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

6) Đào tạo 02 Thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 Nghiên cứu sinh.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

5. Kết nghị của Hội đồng:

1)- Hoàn thiện báo cáo, tài liệu kèm theo ý kiến của 02 phản biện và các thành viên của Hội đồng:

- Bổ sung làm rõ nội hàm 2 khái niệm Tô mỏ và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong báo cáo để có cơ sở khoa học và pháp lý khi so sánh 2 giá trị này trong nghiên cứu cũng như trong thực tế;

- Biên tập lại một số nội dung trong dự thảo sổ tay hướng dẫn cho ngắn gọn và rõ ràng;

- Biên tập lại phần Phụ lục Báo cáo vì còn nhiều nội dung đang theo ngôn ngữ dịch đơn thuần mà chưa được hiệu chỉnh.

- Phần kiến nghị cần biên tập, bổ sung một số nội dung:

+ Bổ sung đề xuất đối với các kiến nghị đối với tỉnh Lào Cai;

+ Bổ sung kiến nghị và đề xuất đối với các cơ quản quản lý nhà nước đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong công tác quản lý nhà nước đối với công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản;

+ Bổ sung kiến nghị đề xuất việc chuyển giao, áp dụng kết quả nghiên cứu nhân rộng mô hình đánh giá giá trị tài nguyên khoáng sản ra các địa phương khác để quản lý tài nguyên hợp lý.

- Biên tập lại các lỗi chính tả, trình bày bảng biểu, hình ảnh trong nội dung của báo cáo tổng kết và trong các sản phẩm của đề tài.

2)- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: Phạm vi và địa chỉ ứng dụng các kết quả của đề tài: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Tài nguyên - Môi trường Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.